Iomairt an aghaidh Gàidhlig ann an Gallaibh? A bheil Bòrd na Gàidhlig a' deanamh dad?

Tha an fhòram thall aig iomairtean Gàidhlig air a bhith trang an-diugh. Chaidh ceist na leanas a thogail.

‘m bheil beachd aig duine sam bith de bu chòir dhuinn dèanamh gus taic a chumail ri poileasaidh Comhairle na Gàidhealtachd gun tèid soidhnichean Gàidhlig a chur suas air feadh na Gòdhealtachd (a' gabhail a-staigh Gallaibh)?’


Thàinig freagairt a-steach a tha a’ toirt iomradh air Bord na Gàidhlig.…

'Chan eil beachd sam bith agam, a bharrachd air a bhith a' cur rudeigin as na meadhanan mu ciamar a bha Gaidhlig beo ann an Gallaibh airson linntean, rud mar counter-propaganda, agus a bheil Bord na Gaidhlig a' deanamh seo, agus mur a h-eil, carson? Neo bu choir dhuinn iomairt a thoisicheadh gus boycott a dheanamh air a' Mhod ann an Inbhir-Theorsa, mur am bi iad ag atharrachadh na beachdan nimheil aca an aghaidh na Gaidhlig, ach cha deach mi riamh dhan mhod, agus mar sin, chan e mise an duine as fhearr airson sin a bhrosnachadh. Tha na beachdan aca a' tighinn bho aineolas is dith-thuigse, comhla ri grain-cinnidh, nach bu choir dhuinn na rudan seo a shoillearachadh dhaibh?'

Tha beachdan eile air nochdadh aig Iomàirtean Gàidhlig, ma bhios sibh nar ball de Yahoo faodaidh sibh ballrachd den bhuidheann sin a thoirt a-mach.

Dà nobhail ùr

Tha toradh inntinneach eile tighinn às Ur-Sgeul’
Tha dà leabhar air fhoilleasachadh agus faodaidh tu gan ceannaich aig an
làraich-lìn aca. ’S iad Slaightearan le Tormod MacGill-Eain agus Cleas Sgàthain le Màiri Anna NicDhòmhnaill. Chuala mi gum bi CD’s ri fhaighinn cuideachd san Ògmhìos ach tha mu thràth clàraidh an àirde air an duilleig seo – dhomhsa, mar neach-ionnsachaidh ‘s e duilleag uabhasach fhèin feumail a th’ ann. Faodaidh tu èisteachd ris na guthan fhad ’s a tha thu a’ leughadh na teacsa. Tha aithisg bho Raghnall Macille-Dhuibh air nochdadh mu Slaightearan san Albannach – ‘An nobhail as fheàrr aig Tormod?
Agus seo
duilleag annasach eile aig Ur Sgeul, Chòrd i rium gu mòr.

Inbhe cànain

Ma leughas tu am Plana Nàiseanta nan Gàidhlig chì thu na tha aig amas Bòrd na Gàidhlig, thuirt iad:

Tha sinn ag aithneachadh cho cudromach ’s tha ìomhaigh fhiughaireachd don Ghàidhlig, agus bidh sinn ag iarraidh ìomhaigh agus seasamh na Gàidhlig àrdachadh far an gabh e dèanamh.

Shuidh mi air an trèana a-mach a Obar Dheathain Dihaoine agus bha e caran trang, nuair a stad e aig Dyce fhuair mòran luchd-siubhail eile air bòrd. Air taobh eile na trannsa bhuam bha ceithir duine òga beagan a bharrachd air fichead bliadhna a dh’aois. Bha iad air tilleadh bho chrann-ola agus bha iad a’ gabhail smùid, bha iad ann an deagh shunnd agus ged ’s a bha iad a’ dèanamh guidheachan cha robh iad mì-mhodhail.
Mar phàirt den chòmhradh a bh’ aca bha iad a-mach air duine a bha iad uile eòlach air. Rinn an duine seo beagan obrach air sgoil ghàidhlig Inbhir Nis. Dh’fhaighnich fear eile, 'A bheil an sgoil ghàidhlig fosgailte a-nis?’

Ma dh’fhaoidte gu robh iad coma mu dheidhinn Gàidhlig, ma dh’fhaoidte gu robh iad bàidheil dhan Chànan ach cha robh iad an aghaidh Gàidhlig, bha mi cinnteach às. Cha do togail gin aca guth an aghaidh na Sgoile no dad sam bith ceangailte rithe. A-nis, ’s e droch naidheachd a th’ ann an siud do na h-Ayatollas ‘Chan eil mi an aghaidh Gàidhlig ach’ a tha a’ dèanamh an dìcheall leis na litrichean aca. Do na balaich a chunnaic mi air an trèana cha robh anns an sgoil Ghàidhlig ach togalach a bha air ùr fhosgladh ann an Inbhir Nis, togalach a bh’ ann a thug cothrom cosnaidh do neach-togail a bha iad uile eòlach air. Fianais dhomhsa nach eil a’ Ghàidhlig a’ cur sian a dragh air a’ mhòr chuid.

Cathadh chairtean dearga

Aig a cheann thall cha robh ach ochdnar cluicheadairean Inbhir Narann air a’ phàirce ach rinn iad a’ chùis air Brùra 4-3.

Beàrn sa mhargadh?

Airson seirbhis eadar-theaganchaidh tatùs a-mhain? Seo rudeigin a leugh mi thall aig Fòram na Gàidhlig:

Hi there...I'm thinking about getting a t****o of Gaelic text and I have a few ideas of what I want but no idea how to translate them. Any help would be greatly appreciated.

"An Oliphant never forgets"

"Provide For All"


tha t****o sgrìobhte san dòigh sin air sgàth gu bheil e na facal mi-cheadaicte. Ma nochdas e làn air an fhòram bhiodh na h-innealan rannsachaidh ga mhothachadh agus a' cur mòran den leithid don fhòram.

An colbh le Ruairidh MacIlleathain ag adhbharach deasbaid air Fòram Schottisch-Gaelisch. A bheil Gàidhlig caillte sna h-eileanan?

Gheibh thu beachdan inntinneach thall aig Scottish-Gaelisch.

Am bi nàimhdean na Gàidhlig a' toirt sùil air an t-sianal ùr?Tha mise den bheachd gur e latha eachdraidheil a bh’ ann nuair a thàinig an cò-dhùnadh gum biodh sianal Gàidhlig air an telebhisean. Cha robh mi buileach a’ tuigsinn carson a bha buidhnean siud ‘s a seo a’ cur dàil air cùisean ach bha dleastanas aca a-rèir coltas gus mìn -sgrùdaidh a chur air cha mhòr a h-uile pàirt de mhionach a’ chreutair.

Tha sinn beò ann an suidheachadh far a bheil Gàidhlig fhathast a’ dol fodha gu math luath a dh’aindeoin a h-uile oidhirp a tha na buidhnean a tha an sàs leasachadh na Gàidhlig a’ dèanamh. A bharrachd air sin chan eil teagamh sam bith gu bheil deagh phuing aig Ruairidh MacIlleathain nuair a thuirt e san cholbh aige sa Chourier Inbhir Nis: ‘Chan fhada a bhios daoine a’ coimhead air na h-Eileanan mar “epicentre” na Gàidhlig mura dèan na h-eileanaich fhèin rudeigin ma dheidhinn.’

‘S ann mar sin a bhios an telebhisean uabhasach fhèin cudromach mar dòigh gus a’ choimhearsnachd Ghàidhlig a chumail ceangailte ge b’ e air a’ Thìr Mhòr no anns na tha air fhàgail de na coimhearsnachdan traidiseanta a tha i.

Thathar a’ tuigsinn gum bi uallach aig an t-sianal ùr gus prògraman a chur an àirde airson luchd-ionnsachaidh. ‘S math sin air sgath gu bheil e follaiseach nach bi adhartas sam bith ann gun fada a bharrachd luchd-ionnsachaidh a’ faighinn piseach air an rathad gu fileantachd.

Bidh an sianal ùr tàmailteach gu nàimhdean na Gàidhlig gun teagamh sam bith agus bidh iadsan dripeil trang ann a bhith sgrìobhadh tuilleadh litrichean dha na pàipearan-naidheachd. Tha amharas agam ge-tà gum bi feum aca sùil a thoirt air an t-sianal gus rannsachadh a dhèanamh airson nan litrichean ud.
Tha dùil agam gum bi rudeigin eile a’ tachairt, tha mi den bheachd gu bheil a mhòr chuid den t-sluagh albannach a-nis bàidheil dhan Ghàidhlig agus bidh iad pròiseil às an t-sianal ùr agus bidh iad a’ gabhail ùidh sa phròiseact, gu h-àraidh ma bhios programan den leithid Eòrpa ri fhaicinn. Tha coltas ann gum bi an t-àireamh luchd-amhairc gu math iongantach. Bidh deagh thoradh tighinn às a seo airson a’ chànain, tha mi cinnteach às ach feumaidh sinn cumail nan cuimhne nach ann a-mhàin leis an t-sianal ùr a bhios Gàidhlig ga sàbhaileadh.