Cala Inbhir Narann ga lionadh le gainmheach

Chaidh egail luchd-cleachaidh bhataichean aig cala Inbhir Nairn nochdadh air a’ phriomh duilleag den Nairnshire Telgraph an seachdainn seo chaidh. A-reir iadsan tha cunnart ann nach bi bata sam bith faighainn a-mach no a-steach ann an uine nach bi fada. S’ann bhon taobh an iar a bhios a’ ghainmheach a’ gluasad agus  air sgath sin tha iadsan a tha gearain a’ cumail a-mach gu bheil 2-3 troighean puill air urlar a’ chala. 

‘S ann bho smachd Comhairle na Gaidhealtachd a tha cala Inbhir Narann agus de
bhios iadsan a dheanamh. Uill bha manaidsear nan calachan, Tony Usher, bruidhinn ris a’ phaipear agus thuirt esan gun robh iad feuchainn ri dreideireachd a chur a-steach den program obrach aca ann an 2015 no 2016 ach bhiodh sin a’ crochadh air maoineachadh. 

Bidh feadhainn le bataichean a’ gearain cuideachd ciamar a chaidh taillean cala an airde a bharrachd air ire na h-atmhorachd a-rithist. A dh’aindeoin a h-uile cail a tha sin gheibhear liosta-feitheamh son aite fhaighinn sa chala. 

Saoil am bi airgead ri tighinn bhon Chomhairle tarsainn 2015 no 2016 leis a h-uile trioblaid ionmhais a th’aca? A bharrachd air sin bidh feadhainn a-mach air ciamar a tha piosan de bhallaichean na cala tuiteam as an ceile agus tha cruaidh fheum air caradh siud’s a seo. ‘S e goireas air leth son choimhearsnachd a th’ann an cala Inbhir Narann agus na phairt den bun-structair turasachd. Cha bhiodh an t-aite co tarraingeach gun bhataichean na chois. 

De gabhas a dheanamh? Uill tha buidheann ris an canar NICE (iomairt coimhearsnachd agus leasachaidh – Nairn Improvement Community Enterprise) son iomadh rud a dheanamh sa bhaile agus tha staid a’ chala fo an comhair. Bu toil leotha tuilleadh airgead tighinn don bhaile bho na h-ughdarrasan. Tha NICE a’ cumail a-mach nach eil Inbhir Narann faighainn a chuid cothromach de airgead phoblach. An tig dad as na comhraidhean eadar NICE agus Comhairle na Gaidhealtachd agus Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean?  

Tha sealladh aig NICE son chala fada, fada na bu mhotha le ceidhean na bu fhaide agus amar-doca eile a bhiodh tairraingeach don bhataichean a dheanamh air a’ Chanal Cailleannach agus a leithid sin. A-reir NICE bu choir do 50-100 milleanan not a chuis a dheanamh son a’ phoiseact  agus thigeadh piseach nach bu bheag air eaconomachd Inbhir Narann. An e aisling a tha seo no am bidh iad a’faighinn taic bhon a’ Chomhairle gus an iomairt seo a thoirt air adhart.  Fiu’s nan robh na h-ughdarasan son eisteachd ris a’ bhuidheann coimhearsnachd am bi airgead ann san am ri teachd son a leithid proiseact ann an aite sam bith air a’ Ghaidhealtachd? 

Connspaid ann am Baile Ùr an t-Slèibh

Gheibhear deasbad inntinneach air an duilleag Facebook aig Iomairtean Gàidhlig. Tuilleadh an seo. 

Upraid Inbhir Narann a Deas agus buaidh an meadhanan soisealta air a' chùis

Nochd mi rudeigin air an duilleag Facebook “Gàidhlig a-mhàin” an seachdain seo chaidh, sgrìobh te bhon BBC: “Hello Uileadh, tha mi ag iarraidh air daoine agaibh a-seo bhruidhinn air program Choinnich, Radio nan Gaidheal madainn diciadain mu dheidhinn iomairtean air loidhne. Bheil daoine agaibh an sas ann an iomairt far an sgaoil sibh fios air na meadhanan soisealta, agus a bheil e dha riribh eifeachdeach an leithid a dheanamh, seach a bhith caismeachd air na sraidean, mar a chitheadh sibh anns na bliadhnaichean a dh' fhalbh? A bheil nas lugha e dhaoine air na sraidean air sailleibh s' petition air loidhne? Bhithinn fada nur comain nan cuireadh sibh fios air ais thugam mur deidhinn agus nam biodh sibh deonach bruidhinn air a' phrogram mu dheidhinn na h-iomairtean agaibhse.”

Sgrìobh mise an fhreagairt a tha seo: “"Mar a chitheadh sibh anns na bliadhnaichean a dh'fhalbh"? Seo Inbhir Narann an t-Sultain 2013 dhut agus muinntir an aite a' gabhail na sraidean orra agus iadsan seach searbh sgith le poliseadh dealbhachaidh Comhairle na Gaidhealtachd. http://www.youtube.com/watch?v=yzAqqD8Yjog Ro laimh bha daoine gu mor a-mach air seo air loidhne agus duine eile sna craobhan marbh (mar a chanas iad). Chuir mi piosan air mo bhlog gurnnurn.com aig an am a bha sin agus nam bheachd fhein chan eil e furasta criochan fhaicinn air cuisean air loidhne agus buaidh tha sin a' toirt air gnothaichean taobh a-muigh na meadhanan soisealta.”  

Agus as deidh sin madain Diciadain bha mi bruidhinn air Program Choinnich air Redio na Gaidheal. Cothrom dhomhsa gus an “fòn glic” ù r agamsa a chleachadh. Chanainnsa gur e rud gu math neonach a th’ann a bhith eisteachd ris an reideo agus an uair a bhith a’ ghabhail pairt air fòn. ‘Se fuaim diofraichte a bhith cluinntinn agus air sgath’s gur e sin a chiad turas a rinn mi a leithid cha robh mi tuigsinn de bha direach a tachairt. Chuir RnG fòn thugam dà mhionhaid mus robh mi beo.

Thuirt mise gu robh mi caran amharasach nach robh ne ath-chuingean-E gu moran feum le daoine a gluasad bho duilleag iomairt dhan ath duilleag agus a’ briogadh air “like”. Nam bheachd sa cha bhi sin a chur moran dragh air an luchd-poiliteags. Co-dhui aig an ìre iondail a leithid Inbhir Narann agus bailtean beaga eile saoilidh mi gur e rud diofraichte a th’ann leis a h-uile iomairt air Facebook buailteach a bhith
fada nas soirbheachail agus pearsanta. Bha mi a-mach a-rithist air an latha an t-Sultain an uiridh nuair a thog muinntir Inbhir Narann na sràidean orra agus buaidh nach bu bheag a dh’adhbhraich sin air bus loma-lan Chomhairleachan o Inbhir Nis. ‘S ann follaisech a tha e ann a sheo ge-tà, chan eil na seann dòighean gus fianais a thogail  marbh buileach ann an Inbhir Narann. Bha na meadhan soisealta na phàirt den upraid co-cheangailte le Inbhir Narann a Deas ach bha coinneamhan, litrichean dhan paipear-naidheachdan, leintean-t agus tuilleadh eile ann cuideachd. Chan urrainn dhut Facebook agus Twitter a sheachnadh ge-tà agus iadsan cha mhòr na phàirt dhan a h-uile dhèanamh nar cuid bheatha làithel.

Soidhne da-chananach ùr ann an Inbhir Narann


Abair thusa gun do chord e rium gu mor, mor nuair a mhothaich mi soidhne da-chananach eile sa bhaile an-de. Sin thu fhein Highland Highlife, deagh shoidhne gu dearbh agus a bharrachd air sin dathan breagha na chois. Dhomhsa tha e a’ toirt meas don Ghàidhlig agus tha e sealltainn taobh eile den Ghaidhealtachd don luchd-turais. A-nis bidh iadsan eolach gu bheil cultar nas doimhne air a’ Ghaidhealtachd agus gu bheil iadsan ann an aite a tha caran diofraichte air sgath sin. Chuir mise an dealbh seo ris a’ bhuidheann Soidhnichean Gàidhlig ann an Alba a tha ri fhaicinn ann a sheo air flickr.

NCFC - iomairt luchd-leantainn - dealbhClàr air twitter a-nis

Ma tha cunntas twitter agad seo fear deatamach eile a bu choir dhut a bhith leantainn.

Foghlam dà-chànanach - an taca ris a' Bhreatainn Bheag?

Tha mi air a bhith a’ toirt sula air aithisg aig Oifis Publik Ar Brezhoneg – tha i a’ dol ris a’ chanar “L'enseignement bilingue en 2011”

A-nis a chàirdean, seall air an dealbh a tha seo a tha sealltainn dhuinn far a bheil foghlam da-chananach aig ire bun-sgoil ri fhaighinn.
Nan robh a leithid mapa againn ann an Alba de an coltas a bhiodh air? Briog air gach dealbh gus iomhaigh nas motha fhaichinn.

An taca ris a' Bhreatainn Bheag?

A thaobh aireamh chloinne a tha an sas dheth, ‘s e sin 14,000 as aireamh sluaigh de faisg air 4,500,000 Ciamar a tha iad faighinn air adhart an taca ri h-Alba?

An taca ris a' Bhreatainn Bheag?

Rud a chuir iognadh orm ‘s e sin de cho laidir ‘s a bha na figearan ann an Roazhon (‘s e sin Rennes sa chanan eile). Baile gu tur taobh a-muigh na sgirean traidiseanta . A-rithist, nan robh mapa Glaschu , Dun Eideann ri fhaighinn am biodh e cho math ri seo?
An taca ris a' Bhreatainn Bheag?

A-nis seall air ciamar a tha na Basgaich a tha fuireach san Fhraing faighinn air adhart san sgire acasan? 35% de chloinne ann an foghlam da-chananach. Bha fhios agam gu bheil cuisean a' dol gu math san Spàinnt ach tha e math a bhith faicinn na figearan as an Fhraing cuideachd.

An taca ris a' Bhreatainn Bheag?

Nollaig Chridheil agus bliadhna mhath ùr nuair a thig i!Latha Naomh Anndra sona dhut!

Na speuran os cionn Inbhir Narann sa mhadainn seo.

Beagan sgudail

Chuir mi roham mo chuid Ghàidhlig a chleachadh a-rithist air a' bhlog seo. Agus mise làn mhothaichail gu bheil mo comas sgrìobhaidh tuiteam as a cheile - gu h-àraid litricheadh. "Cleachd e no caill" e a tha iad a ràdh. Gu dearbh fhèin 's e sin an fhìrhinn. Co-dhiù mise duilich ma chìthear droch Ghàidhlig no gràmar neonach. Ni mi mo dhicheil a chàirdean.
Uill sin beagan bhuamsa sa mhadainn reòite a tha seo agus Inbhir Narann fhathast air bhoil le na helicopters (feck's sake another Greek facal beurla sa chanain bhochd ud) agus na poilis a bha lorg cuideigin a ruith sna coiltean air iomall a' bhaile air feasgair Diciadain. Leugh tuilleadh air mo bhlog bheurla. Agus 's e sin an trioblaid, tha mi air a bhith trang le "A Gurn from Nurn". 'S e deagh spòrs a th'ann ach 's e saoghal na Beurla a tha e. Co-dhiù tha mi faicinn ri criomag no dha Gàidhlig a chur ann, a h-uile turas a chleachdas mi Flickr gus dealbhan buill-coise a chur an àirde 's ann aig Gàidhlig a bhios priomhachas. Seall an seata seo bhon cuairt mu dheireadh Cupa a' Tuath aig Pairca Grannd Inbhir Nisa san Damhair.  
Uill sin agad e bhuamsa sa mhadainn sa, tuilleadh a' dh'aithghearr. 

Dealbhan a chunnaic mi air Flickr

bookmarkgrid

sanasan 006

Tuilleadh ri fhaicinn air a' chunntas Flickr aig Londongael

Iomairt gus cuidhteas fhaighinn de Ghluineach Sheapanach, Lus na Clogaide agus an Odharan Mór

Gluineach Sheapanach agus an t-Odharan Mòr a' fas ann an Inbhir Narann

Leugh mi artaigil mu dheidhinn nam craobh fo bhlàth ann an Iapan agus chuir sin orm smaoineachadh. Chan e a-mhain mu dheidhinn nam dathan brèagha air na craobhan agus ciamar a tha sin a chuir daoine ann an deagh shunnd. Chithear grunn chraobhan den leithid sin ann an Inbhir Narann - uill prunus eile (siris sheapanach), chaidh am brosnachadh leis an turadh agus teas a bh' againn o chionn greis ach gu mi-fhortanach tha iad air a bhith fo bhlàth fada ro thràth agus a-nis tha iad fo chunnart reòthadhan àbhaisteach a tha buailteach a bhith againn sa Ghiblean. Dhùisg ceàrn eile nam inntinn a chuir nam chuimhne siubhal a-mach a Lunnainn a rinn mi o chionn fhada. 'S e turas a bha mi cleachdte ris ach abair thusa gur e sealladh ur a fhuair mi an latha ud le mìltean craobh siris fo bhlàth air sràidean chathair bhaile Shasainn.

Co dhiù thoisich mise a' smaoineachadh air lus eile bhon Iapan a tha gu math cumanta ri taobh abhainn Narann. 'S e sin ri ràdh Gluineach Sheapanach agus faodaidh mi a ràdh le làn cinnt gur ann air a dòigh ghlan a tha e san àrainneachd againn sa bhaile seo. Gheibhear da lus eile bho thall thairis timchioll na h-aibhne cuideachd, Lus na Clogaide agus an Odharan Mór. Air sgath 's gu bheil iad a' fàs cho annasach math tha iad nan cunnart don lusan nàdarrach le buinteanas don abhainn. A bharrachd air sin air sgath 's gu bheil daimh sònraichte eadar na tha a' tachairt air bruaichean na h-aibhne agus cùisean san uisge tha na lusan coigrich nas cunnartaiche buileach don abhainn san fharsaingeachd.

Am bliadhna chuir na h-ùghdarrasan iomairt air dòigh gus cuidhteas fhaighinn don trì lusan ud. Le taic airgid a dh'fhiach £75,000 bho riaghaltas na h-Alba bidh am bàillidh agus feadhainn eile a ' cur stuth sònraichte air na lusan ud tarsainn na trì bliadhna a tha romhainn. Tarsainn air na bliadhnaichean 's mise air iomadh sgrìob a ghabhail mu cuairt na h-aibhne, tha soirbheas na coigrich ud air a bhith dragh nach bu bheag orm. Tha mi air a bhith a' togail casaid anns an earrach gach bliadhna aig coinneamhan na Comhairle Coimhearsnachd againn. Gu ruige seo tha leisgeil cion airgid air a bhith aig Comhairle na Gaidhealtachd ach mu dheireadh thall bidh iomairt a dhol air adhart cus cuidhteas fhaighinn don trì lusan a tha seo. Gur math a thèid leis an iomairt seo.