Dol fodha na grèine Inbhir Naran 29 an t-Sultain

Air 18 Sultain 2014, eadar na h-uairean 7m agus 10f

"Air 18 Sultain 2014, eadar na h-uairean 7m  agus 10f, bidh làn chumhachd uachdarail ann an làmhan muinntir na h-Alba.  Feumaidh iad roghainn a ghabhail: an  cumhachd sin a ghlèidheadh aca fhèin, air  neo a chur air falbh gu àite far nach bi iad,  mar mhion-shluagh, ach lag agus gun  bhrìgh gu sìorraidh buan gu bràth." 

 Jim Sillars

An reifreann - Eadar dà bheachd? Leugh an Leabhar Beag Gorm

wbbgael

Seo far a bheil e  ann an cruth PDF.

Saoil a dh'fhaodadh seo a' tachairt aig a' bhall-coise ann an Alba?

Seall air an dealbh a tha seo air duilleag Facebook Equipe de Bretagne de Football.

Dà bhlog eile a thachair mi air

Air adhbhar air choireigin chunnaic mi tweet bho "Indigenous blogs" agus nuair a lean mi air dhan làrach aca mhothaich mi gun robh dà bhlog Ghàidhlig ann nach robh mi eolach air gu ruige seo. Am faca tu " An t-Seòlaid. Leabhraichean, naidheachdan agus craic gu leòr!" no "Gàidhlig aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig" ?

Dàn dà-chànnanach le John Aberdein

Thachair mi air iris air loidhne  ris an canar "The Point" agus mhothaich mi dàn le John Aberdein. Seo far a bheil e.

Fo rìoghachd nan car

Rinn mi sgriob air baidhseagal an de. Chaidh mi air an treana gu Inbhir Nis agus. As deidh dhomh suil a thoirt air an taobh-seallaidh Ceasaig a Deas ( agus nach buidhe dhomh – da leumadair a nochadh aig an deiradh am a thug mi mo camara as mo phocaid) rinn mi air an canal agus as deidh sin trasainn na h-Eileanan Nis gu rathad Dures. Bha an rathad trang ach mhothaich mi nach robh moran caraichean sa Tescos ur (an treas no an ceathramh fear?) aig an timicheallan far a bheil an cuairt rathadh a’ stad an drasta ann an achadh agus connspaid gu leor. Chum mi a dhol ach saoilidh mi gur e rathad cunnartach a bh’ann gus an robh cothrom an rathad samach eile agus slighe shonraichte cleachadh do Dures. 

Aig an Taigh Osda Dures ghabh mi biadh agus pinnt shandy. Cha robh Loch Nis cho breagha sa b’abhaist dha a bhith le ceo a’ chladaich tighinn a-steach cho fada ris an loch. Ged a chuala mi gur e latha breagha, breagha a bh’ann air an toabh an iar cha robh grian ri fhaicinn air an taobh seo ged a bha Caisteal Urchaidh ri fhaicinn bha coltas doilleir air. Cha do chuir sin cus dragh orm ge-ta bha e freagarrach gus a bhith air baidhseagal. 

Nuair a thill mi gu Inbhir Nis thug mi an cuairt rathad agus bha taighean ura agus moran eile ri fhaicinn air gach taobh. Bha slighe shonraichte an seo son baidhseagailan an seo cuideachd agus bha sin a chord a rium, bha caraichean agus laraidhean gu leor air an rathad fhein. Chaidh mi seachad air an Asda ur agus Sgoil Gaidhlig Inbhir Nis air an taobh eile. Saoildh mi gur e sia no seachd kilometre de cuairt-rathaid a th’ann. Seachad air na buthan mora eile ri taobh an Tesco eile agus mise cha mhor air an rathad dachaigh. Bhithinnsa a dhol suas gu Cuil Lodair agus an uair shios dhan tursachan Clabha agus an rathad ‘1’ ofigeach son baidhseagailan. ‘S e rathad na bu dorra a th’ann ach samhach agus breagha. Ged a tha faisg air deich mile a bharrachd air an taobh sin b’fhiach e, ‘s e eacarsaich a dhith orm cuideach agus mise a deanamh deiseil son Slighe an Gaidhealtachd an Iar as an t-Sultain. 

As deidh timicheallan na-h-Innseachan chaidh mi tarsainn an drochaidh os cionn an A9. Chuir e iongnadh orm de cho trang sa bha na solas-trafaig agus ciuthan caraichean fada, fada air gach toabh dheth, shios dhan A9 agus a-mach a shealladh suas rathadh Cuil Lodair. Fhios’m gu bheil traffaig Inbhir Nis buailteach a bhith craicte sa mhadainn agus air an fheasgar ach cha robh seo ach leth uair an deidh uair. Air an taobh cli bha na toglaichean Oilthigh na Gaidhealtachd a dhol suas gu luath. Fhios agam gu bheil a’ Ghaidhealtachd airidh air a leithid ach de thachras an seo nuair a thig na h-oileanaich agus na h-ollamahan sna caraichean fhein? A bheil na siostam rathaidean Inbhir Nis comasach a deileaghadh ris?
Staing traffaig air Rathad Cuil Lodair Inbhir Nis
Feumaidh mi radh chan eil gainneadh busaichean ann an Inbhir Nis, chunnaic mi moran dhiubh agus daoine air baidhsaigealan cuideachd ach ma th’agad ri rudeigin a dheanamh sa bhaile mhor thog a mhor-chuid an caraichean aca orra. Gu dearbh fhein tha sin uile beo ann an linne far a bheil sinn an eismeil caraichean agus de ghabhas a dheanamh? Saoilidh mi gur ann mar sin a bhios e san am a tighinn oirnn gus an latha a bhios pris ola cus agus an uair sin de thachras? 

Dealbhan bhon sgirob a bha seo ann a sheo air flickr.

"Bu Chòir" Uaine - Glac an Cothrom

GLAC AN COTHROM 

‘Tha an referendum air 18 Sultain na cothrom faighneachd dhinn fhèin dè an seòrsa dùthcha anns a bheil sinn ag iarraidh fuireach. Dh’fhàg ar siostam poiliteagach mòran dhaoine searbhasach, dìreach mar a dh’fhàg ar siostam eaconomach an RA mar aon de na dùthchannan as neo-ionnaine air a’ phlanaid. 
Chan eil na h-Uainich ag iarraidh neo-eisimileachd air a son fhèin. Tha cothrom againn cultar poiliteagach eadar-dhealaichte a chruthachadh - fear a tha comasach air Alba atharrachadh gu tur. '

Patrick Harvie MSP

Gheiber tuilleadh an seo

Ubhalghortean aig Buaile na Gainmhich, taobh an iar iomall bhaile Inbhir Narann fo bhlàth turas eile

Abair thusa gur e togail cridhe a th'ann a bhith faicinn nan craobhan bho bhlàth. Seo grunn dealbhan am bliadhna fo na "alltoments" aig Buaile na Gainmhich aig iomall bhaile taobh an iar Inbhir Narann. Mura a bheil "flash" ag obair dhut an seo, faodaidh na dealbhan  fhaicinn air flickr an seo.

Cala Inbhir Narann ga lionadh le gainmheach

Chaidh egail luchd-cleachaidh bhataichean aig cala Inbhir Nairn nochdadh air a’ phriomh duilleag den Nairnshire Telgraph an seachdainn seo chaidh. A-reir iadsan tha cunnart ann nach bi bata sam bith faighainn a-mach no a-steach ann an uine nach bi fada. S’ann bhon taobh an iar a bhios a’ ghainmheach a’ gluasad agus  air sgath sin tha iadsan a tha gearain a’ cumail a-mach gu bheil 2-3 troighean puill air urlar a’ chala. 

‘S ann bho smachd Comhairle na Gaidhealtachd a tha cala Inbhir Narann agus de
bhios iadsan a dheanamh. Uill bha manaidsear nan calachan, Tony Usher, bruidhinn ris a’ phaipear agus thuirt esan gun robh iad feuchainn ri dreideireachd a chur a-steach den program obrach aca ann an 2015 no 2016 ach bhiodh sin a’ crochadh air maoineachadh. 

Bidh feadhainn le bataichean a’ gearain cuideachd ciamar a chaidh taillean cala an airde a bharrachd air ire na h-atmhorachd a-rithist. A dh’aindeoin a h-uile cail a tha sin gheibhear liosta-feitheamh son aite fhaighinn sa chala. 

Saoil am bi airgead ri tighinn bhon Chomhairle tarsainn 2015 no 2016 leis a h-uile trioblaid ionmhais a th’aca? A bharrachd air sin bidh feadhainn a-mach air ciamar a tha piosan de bhallaichean na cala tuiteam as an ceile agus tha cruaidh fheum air caradh siud’s a seo. ‘S e goireas air leth son choimhearsnachd a th’ann an cala Inbhir Narann agus na phairt den bun-structair turasachd. Cha bhiodh an t-aite co tarraingeach gun bhataichean na chois. 

De gabhas a dheanamh? Uill tha buidheann ris an canar NICE (iomairt coimhearsnachd agus leasachaidh – Nairn Improvement Community Enterprise) son iomadh rud a dheanamh sa bhaile agus tha staid a’ chala fo an comhair. Bu toil leotha tuilleadh airgead tighinn don bhaile bho na h-ughdarrasan. Tha NICE a’ cumail a-mach nach eil Inbhir Narann faighainn a chuid cothromach de airgead phoblach. An tig dad as na comhraidhean eadar NICE agus Comhairle na Gaidhealtachd agus Iomairt na Gaidhealtachd agus nan Eilean?  

Tha sealladh aig NICE son chala fada, fada na bu mhotha le ceidhean na bu fhaide agus amar-doca eile a bhiodh tairraingeach don bhataichean a dheanamh air a’ Chanal Cailleannach agus a leithid sin. A-reir NICE bu choir do 50-100 milleanan not a chuis a dheanamh son a’ phoiseact  agus thigeadh piseach nach bu bheag air eaconomachd Inbhir Narann. An e aisling a tha seo no am bidh iad a’faighinn taic bhon a’ Chomhairle gus an iomairt seo a thoirt air adhart.  Fiu’s nan robh na h-ughdarasan son eisteachd ris a’ bhuidheann coimhearsnachd am bi airgead ann san am ri teachd son a leithid proiseact ann an aite sam bith air a’ Ghaidhealtachd? 

Connspaid ann am Baile Ùr an t-Slèibh

Gheibhear deasbad inntinneach air an duilleag Facebook aig Iomairtean Gàidhlig. Tuilleadh an seo. 

Upraid Inbhir Narann a Deas agus buaidh an meadhanan soisealta air a' chùis

Nochd mi rudeigin air an duilleag Facebook “Gàidhlig a-mhàin” an seachdain seo chaidh, sgrìobh te bhon BBC: “Hello Uileadh, tha mi ag iarraidh air daoine agaibh a-seo bhruidhinn air program Choinnich, Radio nan Gaidheal madainn diciadain mu dheidhinn iomairtean air loidhne. Bheil daoine agaibh an sas ann an iomairt far an sgaoil sibh fios air na meadhanan soisealta, agus a bheil e dha riribh eifeachdeach an leithid a dheanamh, seach a bhith caismeachd air na sraidean, mar a chitheadh sibh anns na bliadhnaichean a dh' fhalbh? A bheil nas lugha e dhaoine air na sraidean air sailleibh s' petition air loidhne? Bhithinn fada nur comain nan cuireadh sibh fios air ais thugam mur deidhinn agus nam biodh sibh deonach bruidhinn air a' phrogram mu dheidhinn na h-iomairtean agaibhse.”

Sgrìobh mise an fhreagairt a tha seo: “"Mar a chitheadh sibh anns na bliadhnaichean a dh'fhalbh"? Seo Inbhir Narann an t-Sultain 2013 dhut agus muinntir an aite a' gabhail na sraidean orra agus iadsan seach searbh sgith le poliseadh dealbhachaidh Comhairle na Gaidhealtachd. http://www.youtube.com/watch?v=yzAqqD8Yjog Ro laimh bha daoine gu mor a-mach air seo air loidhne agus duine eile sna craobhan marbh (mar a chanas iad). Chuir mi piosan air mo bhlog gurnnurn.com aig an am a bha sin agus nam bheachd fhein chan eil e furasta criochan fhaicinn air cuisean air loidhne agus buaidh tha sin a' toirt air gnothaichean taobh a-muigh na meadhanan soisealta.”  

Agus as deidh sin madain Diciadain bha mi bruidhinn air Program Choinnich air Redio na Gaidheal. Cothrom dhomhsa gus an “fòn glic” ù r agamsa a chleachadh. Chanainnsa gur e rud gu math neonach a th’ann a bhith eisteachd ris an reideo agus an uair a bhith a’ ghabhail pairt air fòn. ‘Se fuaim diofraichte a bhith cluinntinn agus air sgath’s gur e sin a chiad turas a rinn mi a leithid cha robh mi tuigsinn de bha direach a tachairt. Chuir RnG fòn thugam dà mhionhaid mus robh mi beo.

Thuirt mise gu robh mi caran amharasach nach robh ne ath-chuingean-E gu moran feum le daoine a gluasad bho duilleag iomairt dhan ath duilleag agus a’ briogadh air “like”. Nam bheachd sa cha bhi sin a chur moran dragh air an luchd-poiliteags. Co-dhui aig an ìre iondail a leithid Inbhir Narann agus bailtean beaga eile saoilidh mi gur e rud diofraichte a th’ann leis a h-uile iomairt air Facebook buailteach a bhith
fada nas soirbheachail agus pearsanta. Bha mi a-mach a-rithist air an latha an t-Sultain an uiridh nuair a thog muinntir Inbhir Narann na sràidean orra agus buaidh nach bu bheag a dh’adhbhraich sin air bus loma-lan Chomhairleachan o Inbhir Nis. ‘S ann follaisech a tha e ann a sheo ge-tà, chan eil na seann dòighean gus fianais a thogail  marbh buileach ann an Inbhir Narann. Bha na meadhan soisealta na phàirt den upraid co-cheangailte le Inbhir Narann a Deas ach bha coinneamhan, litrichean dhan paipear-naidheachdan, leintean-t agus tuilleadh eile ann cuideachd. Chan urrainn dhut Facebook agus Twitter a sheachnadh ge-tà agus iadsan cha mhòr na phàirt dhan a h-uile dhèanamh nar cuid bheatha làithel.