Sgrìobh Ball pàrlamaid na h-Alba airson nan Eileanan an iar, Alasdair Allan, gu Bloomsbury.

Bha e a’ gearain nach robh eadar-theangachadh de Harry Potter ri fhaighinn sa Ghàidhlig fhathast. Uill cha do chòrd sin ri cuideigin a tha a’ fuireach anns na h-eileanan agus sgrìobh esan mu a dheidhinn air a’ bhlog aige. Tha am blogger seo den bheachd gum bu choir Mgr Allan a bhith a’ deileagadh le cùisean eile mus sgrìobh e gu Bloomsbury. Ma tha mionaid agad bhiodh e inntinneach ann a bhith leughadh a bhlog agus gu h-àraidh na beachdan a thig a-steach na chois. Thuirt truaghan eile sna beachdan a tha seo gu robh e a’ cur dragh air nuair a chuala e Gàidhlig sa mhòr-bùth, tha esan den bheachd gu bheil daoine ga cleachdadh gus daoine aig nach eil Gàidhlig a chumail a-mach bho rudeigin. Tha na beachdan uabhasach fhèin inntinneach.
A-nis tha cunntas beachd air a’ bhlog sin. Gheibh thu a’ cheist: ‘A bheil gu leòr airgead air a chaitheamh air Gàidhlig?’
Gheibh thu beagan deasbaid air Harry Potter air Fòram na Gàidhlig

Tuilleadh ùidh eadar-nàiseanta anns a’ Ghàidhlig

Tha mi dìreach a’ tighinn bho sùil a thoirt air dà bhlog a tha air leth inntinneach. Tha iad a’ sealltainn dhuinn dìreach cho fad ‘s farsaing sa tha ùidh sa Ghàidhlig bho taobh a-muigh na h-Alba.
Tha Rikki air blog a thòiseachadh airson an feadhainn aig a bheil fraingis agus a tha airson beagan Ghàidhlig a thogail. Mar a thuirt e sa chànain eile. ‘Voici un blog pour les francophones qui apprendre le Gaélique écossais. Carson nach toirt sùil air a bhlog gus beagan bhrosnachadh a thoirt dha, gu h-àraidh ma tha beagan fraingis agad? Seo e: Gaélique pour les Francophones.

Tha blog eile ri fhaicinn a-nis agus tha am fear seo sgrìobhte ann an Catalan. El món gaélic – Saoghal na Gàidhlig. Agus a-rèir am blog seo bidh sibh faighinn a-mach mu dheidhinn:
Una mirada al món gaèlic: Aquesta weblog, és un esforç per donar a conèixer, en llengua catalana, aspectes de la cultura gaèlica d'Irlanda, Escòcia i l'Illa de Man.

Ma dh’fhaoidte nach bi ùidh aig a h-uile daoine ann an Alba sa Ghàidhlig ach gu h-àraidh tha na h-àireamhan de luchd-ionnsachaidh taobh a muigh na dùthcha a sìor dol am meud.

Rinn mi beagan obrach

Tha mi ag obair shìos aig Parkdean Caravans ann an Inbhir Narann sna làithean seo agus bha agam geugan seileaich a ghearradh. Tha a’ craobh a tha sin a’ fàs uabhasach fhèin math agus leis an t-uisge a tha air a bhith againn am bliadhna tha i air a bhith a’ dèanamh a dhìcheall. Co-dhiù bha pàirt den chraobh a bha seo a’ dol ro fhaisg air carabhan agus thuirt iad rium bha agam rudeigin a dhèanamh mu a dheidhinn. Uill rinn mi mo chuid obrach agus bha mi deiseil mo chasan a thogail às nuair a ruith paidse a-mach às a’ charabhan agus thuirt i rium. ‘Wait a minute, you’ll nae be leaving without this.’ agus thug i an dealbh a bha sin dhomh. Nach math a rinn i? Ma bhios thusa eòlach ormsa taobh a-muigh an t-saoghail ‘mas fhìor’ dè do bheachd air an dealbh?

Colbh Aon

Tha mi air a bhith leughadh Colbh Aon fad greis agus feumaidh mi aideachadh gu bheil a’ chuid sgrìobhaidh aig Màrtainn Dòmhnallach agus Aonghas Dòmhnallach a’ còrdadh rium gu mòr. Chan eil stràcan ri fhaighinn agus uaireannan tha coltas caran mì-GhOCail air an dà chuid aca ach bidh mi a’ dèanamh fiughair ri dol suas an sràid Disathairne gus am Press and Journal a cheannaich. Dhomhsa tha Colbh Aon air a bhith na stòras de abairtean air leth feumail.
An t-seachdain seo tha Màrtainn Dòmhnallach air a bhith a-mach air ‘am bhiodag an sàs le sodal ga còmhdach’ tha sin ri ràdh ‘s e sin mar a bha mòran den luchd-politigs gan giùlain fhèin ri Tony Blair. . Thuirt e:

'MAS e goraiche bh'ann uair a thide a chur seachad air beulaibh a' bhocsa Diciadain a' coimhead Blair a' gabhail nam beannachdan ri Taigh nan Cumantan, is docha gur e barrachd goraiche a th'ann a bhith a' cosg uine an drasda a' sgriobhadh mu dheidhinn. Ach cha robh, is chan eil, seachnadh air.'

Airson tuilleadh leughadh mu dheidhinn beachd aig Màrtainn air Mgr Blair, thèid a-steach de Colbh Aon air làrach a’ Ph&J.