Fèill mhòr air taighean sa Ghaidhealtachd.

Tha prìosan thaighean sìor dol an aìrde mu thimcheall Inbhir Narann agus sa Ghaidhealtachd san fharsaingeachd. Mar sin tha mòran làraichean ri fhaicinn far a bheil taighean ùra air an togail. Chuir an droch aimsir began bacaidh air cuisean ach seo aon àite far a bheil a h-uile sian dòigheil agus saoilidh mi nach be e fada gus am bi luchd-seilbhe pròiseil eile na làthair.

Mo chuid bhardachd

Air do shocair orm, 's e neach-ionnsachadh a th' annam-sa! Co-dhiù seo Mo chuid bhardachd

Tha an teine gad ionndrainn gu mòr

Tha an teine gad ionndrainn gu mòr

Dh’ fhàs i na b’fhainne gu math luath
Ar caraid o sia bliadhna deug.
A bheil e amaideachd a bhith cho dlùth
air peataichean?
uaireannan seach air ar gnè fhèin,
air na creutairean
nach eil buailteach a bhith leam-leat
air na caractaran nan làthair
gu onarach, gu dìleas
Gus an tig an lath
Nach urrainnear a sheachnadh
Snàthad bhàis a fònadh

Tha an teine gad ionndrainn fad’s a e a’ cur sneachd
Taobh a-muigh far an robh do rìoghachd
Tachartas eile sa bhaile ri taobh na mara
Abhainn eachdraidh gun sgùr a h-uile latha

Tha Flùr air a bhith trang a-nochd

Tha Flùr air a bhith trang a-nochd; seo aithris o Kazakhstan anns a’ Ghàidhlig le dealbhan dhut: ‘S e aon de na pìosan as inntinniche a leugh mi a riamh ann an Tìr nam Blòg. Sin thu fhèin Flùr!

Cròileagan Inbhir Narann Ceilidh is Dannsa Teaghlaich
le Meantime
Tha Meantime air cliù mhòr a choisinn dhaibh fhèin mar luchd-ciùil air leth (chaidh an cur air adhart airson Duais Ceòl Traidiseanta na h-Alba ann an 2004)
Na caillibh an cothrom seo!
Disathairne 3 Dùbhlachd 2005
Ionad Coimhearsnachd Inbhir Narann 7 – 11f
Ticeadan £3 Inbhich, £1 Clann, fo 2 bhliadhna an asgaidh
Tachartas Dà-chànanach Dannsa Gàidhealach, Òrain Cloinne, Pìobaireachd agus Maic Fosgailte aig letheach-slighe Stovies, Brot is Beicearachd gan Reic
Ticeadan bho Phàrantan, Ionad Coimhearsnachd Inbhir Narann,
Fòn 07717 615177 no aig an doras

Rocabarra

‘ Nuair a thig Rocabarra ris
Is dual gun tèid Comhairliche Iain MacMhathain gu Gàidhlig gun sgrios.’

Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Narann

Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Narann
Sgrìobh Ruairidh MacIlleathain na leanas san Inverness Courier an t-seachdain seo:
'AM PEURSA
CO na naimhdean as mo a th' againn ann an saoghal na Gaidhlig?
Chanainn gur iad na daoine ann an suidheachaidhean poblach, moran dhiubh air a' Ghaidhealtachd, a chanas, "Chan eil mi an aghaidh na Gaidhlig, ach . . ." No "Bha Gaidhlig aig mo sheanmhair agus tha mi taiceil dhi, ach . . ."
Nan robh Mac Mhaighstir Alasdair beo an-diugh, 's docha gun sgriobhadh e mu "Mirun mor sliochd nan Gaidheal" seach "Mi-run mor nan Gall". Mura heil sibh dhen aon bheachd, cuiribh a' cheist seo oirbh fhein.
Caite an robh e na b' fhasa foghlam Gaidhlig a steidheachadh ann an sgoil - Glaschu no Inbhir Narann?
A reir comhairliche a Inbhir Narann, a' bruidhinn ann an seomar Chomhairle na Gaidhealtachd an tseachdain sa chaidh, is e seo "an t-am cearr gu poilitigeach" airson aontachadh ri iarrtas bho pharantan airson aonad bun-sgoile ann an Inbhir Narann far am faigheadh clann foghlam tro mheadhan na Gaidhlig.
Cuine a bha e ceart gu poilitigeach - ann an 1826 nuair a bha Gaidhlig aig 62% dhen tsluagh ann an Siorrachd Narann? No ann an 1872 nuair a chaidh foghlam Beurla a sparradh air a h-uile mac mathar? No ann an 2005, direach as deidh steidheachadh Achd na Gaidhlig. . . ?
Agus co an comhairliche a tha seo?
'S e Iain MacMhathain a th' air. Tha e na chathraiche air Comataidh Ionmhas na Comhairle agus tha an teagal air mun airgead a bhiodh air a chosg air an aonad. Ach feumar cuimhneachadh gum faigheadh a' Chomhairle 75% dheth bho Riaghaltas na h-Alba agus gu feum sgoilearan a bhith air an teagasg, co-dhiu tha sin ann am Beurla no Gaidhlig. A bharrachd air sin, seo na h-adhbharan a thug e airson dhol an aghaidh a leithid, mar a chaidh aithris ann am paipearnaidheachd (chuir mise a' Ghaidhlig air): "Tha mise cho daingeann mu ghleidheadh canan is cultar na Gaidhlig ri duine sam bith eile agus bhuineadh mo chuideachd do linntean de dhualchas Gaidhlig.
Bha mathair Shomhairle MhicGill-Eain cairdeach dhomh, mar a tha Karen NicMhathain a Capercaillie. Ach . . . cha choilion poileasaidh Chomhairle na Gaidhealtachd na tha a dhith. Tha buaidh gle bheag aig foghlam tro mheadhan na Gaidhlig sa bhun-sgoil [air a' chanan], agus cha gabh canan gleidheadh mura h-e canan na dachaigh is na coimhearsnachd a th' innte, agus chan eil coimhearsnachd ann."
Tha sin air fearg a chur air na parantan a tha ag iarraidh aonad bun-sgoile ann an Inbhir Narann. Tha iad a' feuchainn ri coimhearsnachd a neartachadh is aththogail (is de rinn Iain MacMhathain airson sin? ), agus bhiodh an sgoil aig cridhe an leasachaidh sin. Agus tha Mgr MacMhathain ag radh, leis nach e foghlam tro mheadhan na Gaidhlig am fuasgladh gu leir do chrionadh a' chanain, nach bu choir dhaibh dad a dheanamh.
B' fhearr leam nach bodraigeadh daoine mar sin le bhith ag innse dhuinn cho taiceil 's a tha iad don Ghaidhlig. B' fhearr leam gun canadh iad, "Tha mi coma mun Ghaidhlig. Leig leatha basachadh." Bhiodh sin na b' onaraiche.
Bhiodh e nar nan diultadh a' Chomhairle an t-iarrtas seo bho pharantan ann am baile cho mor ri Inbhir Narann. Bhiodh co-dhiu 23 sgoilear anns an aonad taobh a-staigh ceithir bliadhna - agus 's e sin direach an t-iarrtas a th' ann an-drasta, agus an t-aonad gun fhosgladh fhathast. Fo Achd na Gaidhlig, ma dhiultas a' Chomhairle an t-iarrtas, bidh cothrom aig daoine an toirt gu cuirt - ach co tha ag iarraidh sin?'
Sin thu fhèin Rhuairidh, tha mi ag aontachadh leis a h-uile facal!
Chuir mi blog eile air dòigh dìreach airson a bhith clàradh a h-uile càil a tha a’ tachairt ceangailte ris a’ chuspair seo :Fòram Gàidhlig Inbhir Narann

Smuain na maidne

Madainn mhath a chàirdean

Rinn mi sgrìob air baidhsagal mu chuairt na h-aibhne an dè ‘s nuair a thàinig mi dhan àite ris an canar ‘The Jube’, ‘s e sin an drochaid a chaidh a thogail aig àm Jubilee air choireigin. Bha agam tighinn a stad ‘s a choiseachd . Bha botail air a bhriseadh air meadhain an drochaide. Bha na spealgan uaine a’ deàrrsadh sa ghrèin. Thug sin barrachd fianais den sàr obair nam manaich o Bhuckfast Abbey shìos ann an Devon. The fèill mhòr air an fhìon-ìocshlaint aca ann an Inbhir Narann nar lath-ne. Tha làraidh mhòr a’ tighinn dhan Haddons gach madainn Diluain ‘s cha bhi e fada gus am bi feum air fear eile cuideachd. Tha na manaich ‘s Haddons a’ dhèanamh deagh airgead às.

Tha làrach-lin spaideil aig na manaich, tha e ag innse dhut a h-uile càil mu dheidhinn an dòigh-bheatha aca ‘s feadhainn de na gnìomhachasan a tha iad a ruith. Chì thu dealbhan brèagha dhen fhìon ‘s an abaid aca. Uill ma tha dealbh sonas aoghaireil nad inntinn, tha mi duilich, feumaidh mi dha bhriseadh. Chunnaic mi le mo shùilean fhèin factaraidh shìos ann an Lunnainn, air cùl-shràid Fulham far a bheil am ‘Bucky’ ga dhèanamh. Troimh na geataichean chunnaic mi mòran daoine ag obair ‘s mar a bhiodh dùil agad ann an Lunnainn, bha iad as na ceithir ranna ruadha agus cha robh aodaich manaich air duine sam bith. Bha fork-lifts agus làrràidhean a’ gluasad siud’s a seo ‘s bogsaichean tighinn a-mach as na toglaichean. Bhon àite sin bha na manaich a’ sgapadh dorchadas air feadh an dùthcha. Saoilidh mi ma tha botail sam bith shìos aig an abaid cha bhith e ach airson ìocslaint aig àm bracaist.

Tha na manaich ag àicheadh gu bheil iad a dhèanamh dad sam bith ceàrr. Cha do ghabh iad suim nas mò nuair a chaidh a’ cheist a thogail sa phàrlamaid. Tha Buckfast a’ dhèanamh sgrios sna coimhearsnachdan againn ‘s a’ lobhadh nan inntinn dhe na truaghain a tha an sàs dhith.
Chan eil na manachan a’ dèanamh obair Chrìosd. S’ e sin an co-dhùnadh chun a tàinig mise.
Tha fhathast began ùine air fhàgail, tha cothrom againn ar coimhearsnachdan a shàbhaladh bhon olc seo. Tha an abaid Bhuckfast air an abhainn Dart faisg air a’ mhuir. ‘S e leigheis seann-fhaiseanta a dhìth oirnn. Chan eil againn ach bìrlinn a chur sìos dhan chosta taobh a’ deas Devon ‘s cèilidh a chur air na blaigeardan.

Beannachd leibh