Rocabarra

‘ Nuair a thig Rocabarra ris
Is dual gun tèid Comhairliche Iain MacMhathain gu Gàidhlig gun sgrios.’