Còmhradh eadar-nàiseanta sa Ghàidhlig saor an asgaidh.

Chuir mi am prògram ‘Skype’ air a’ choimpiutar agam agus greis às dèidh sin bha mi a’ bruidhinn le Chuc ann an Alasca ‘s Janni agus Mona anns a’ Ghearmailt. Bha triùir bruidhinn ri chèile aig amannan ‘s bha na guthan aca dìreach mar gum biodh thu ag èisteachd ris an rèidio. Bha Skype furasta luchdachadh (tha am prògram saor an asgaidh cuideachd). ‘ Se pìos teicneòlais anabarrach math a th’ ann ‘s mholainn gu dearbh e.
Tha fhios agam uaireannan nach eil a h-uile càil mar bu choir nuair a chuireas sibh stuth ùr air an t-inneal agad ach le Skype tha cothrom agad a bhith faighinn còmhradh sa Ghàidhlig aig àm sam bith ‘s bho àite sam bith. Tha am prògram ga fhosgladh ann an uinneag a leithid ‘microsoft messenger’ agus ma tha thu cleachdte ri sin cha bhiodh trioblaid sam bith agad le Skype

Gnìomh-dìreach

Tha beagan fianais de ‘ghnìomh-dìreach a’ nochdadh ann an latha a th’ ann. An urrainn dhut a thomhais càit an deach an dealbh seo a thogail?
Mura bheil sgot agad, seo beagan cuideachaidh dhut.

Am faca tu Elvis? Bidh ùidh aige ann am blog ùr a chunnaic mi an diugh

‘ Tha naidheachd a’ briseadh’ mar a chanas iad: chunnaic mi blog sgrathail fhèin math an diugh: ma chì thu Elvis chuir fios air gun dàil.

Na Geamannan 2005

Na Geamannan Gàidhealach Inbhir Narann 2005: a’ chaismeachd sìos dhan na Links.

A bheil deamocrasaidh marbh anns a’ Ghaidhealtachd?

Tha an cuthach air Roddy Balfour, tha esan na chomhairle airson Àird nan Saor ‘s Cruaidh faisg air Inbhir Nis agus tha e a’ cumail a-mach gu bheil deamocrasaidh gu tur marbh sa Ghaidhealtachd. Thuirt e dhan a’ Phress & Journal: ‘Tha poileasaidh air òrdaicheadh leis na h-oifigearan. Chan eil iad deònach a’ gabhail ris argamaidean eile. Chan eil iad deònach a’ gabhail ris deasbad ciallach no beumach.’
Tha droch bharail air a thaobh na comhairlean eile: ‘Chan eil fear aca a’ fìor dhèanamh mòran de thabhartas dòchasach. Chan eil sin mar bu chòir ach chan eil na buill airson a’ seasamh ‘s a’ trod ris na daoine seo.’
Tha Mgr Balfour a-mach air na molaidhean airson baile ùr a thogail aig Tornagrain faisg air a’ phuirt-adhair Inbhir Nis. Taobh a-muigh Comhairle na Gaidhealtachd fhèin tha e doirbh a bhith faicinn guth a tha ag aontachadh leotha. Chì thu a h-uile latha iomraidhean a leithid: ‘S e smuain cracte a th’ ann.’

A bheil a’ choimhearsnachd air fad deiseil airson armachd a thogail? Armachd an aghaidh an dearbh buidheann a bu chòir a bhith gan cuideachadh ‘s gan riochdachadh ann an dòigh fada nas fhreagarraiche?

An uair sin chunnaic mi leabhar-lìn eile.

Tha blog eile nar measg, Chuir 'CeolnanTeud' air bhog e an diugh: Seinn, Seinn, Seinn, oran ur, oran an uir

Sequoia ann an cunnart

Tha an Sequoia Wellingtonia (Sequoiadendron giganteum) seo ann an cunnart. Nochd iarrtas dealbhadh airson dhà taigh san àite air iomall a’ bhaile ris an canar Rhuhallan. Tha fichead craobh eil san aon suidheachadh. Gu fortanach tha iad an diugh uile fo ‘òrdugh dìon sealach’ ach cò aig a tha fios dè thachras a-nis. Chan eil earbsa aig a h-uile duine anns a’ comhairle.
Tha an Sequoia 25m de dh’ àirde ‘s tha i àlainn fhèin, dìreach àlainn fhèin.
Chuir am buidheann ‘ Nairn Wetlands and Woodlands Society’ gearain an aghaidh a’ mholaidh a-steach ‘s sgrìobh mise fear eile ‘s tha fhios agam gu bheil feadhainn eile a tha gan beachdachadh mu a dheidhinn.
Is ann do a’ thaobh an iar-tuath na Stàitean a bhuineas na Sequoias ‘s a-rèir coltais gur e, taobh a-muigh an sgìre ud, a th’ ann an Alba a gheibh thu an àrainneachd as freagarraiche dhaibh. Mar sin tha a‘ chraobh seo comasach a dh’ fhàs fada nas àirde na 25m. Dè cho àrd? Uill cha bhi daoine sam bi ga faighinn a-mach ma ghearras iad i.
Thuirt mi ‘cò aig a tha fios dè thachras a-nis’ uill ag innse na fìrinn bidh sinn a-rèir an co-dhùnadh a bhios tighinn a-mach bhon comataidh dealbhaidh Inbhir Narainn ‘s dè cho làidir a bhios an com-pàirteachadh poblach.
Tha aon den luchd-gearain a’ cumail a-mach gur e ‘a-rèir clàradh craoibh na Rìoghach Aonaichte’(Tree register of the British Isles), cha robh a riamh craobh dhen ghnè seo air a ghearradh sìos airson àite-togalaich a chur air dòigh.’
Mura chuireas sinn stad air a’ ghnothaich bidh Inbhir Narann gu math mi-chliùiteach air a son: gu math mi-chliùiteach gu bràth siorraidh.

Tha mi air fuarachadh

Tha 48 uairean agam a-nis gun na Fòrams aig savegaelic.org. Chaidh am briseadh sìos airson adhbhar no coireigin. Cha bhi e fada gus am bi mi buileach glan.

Tha leabhar-lìn ùr air nochdadh air loidhne.

Am faca tu am blog aig Eilidh fhathast? Tha tè eile nar measg, bu chòir dhut cèilidh a dhèanamh air 'Bhon Iar' gun dàil.
Theab nach tug mi iomradh air an leabhar-lìn aig Jessica cuideachd. ‘ S e obair math a rinn ise ‘s nochd a blog o chionn ghoirid.

Am bothan caillte de Inbhir Narann

Bha dùbhlan agamsa an seachdain seo chaidh. Bha am bothan seo gu tur còmhdachadh le Eidheann ‘s Fìon-Chrann Ruiseanach. Bidh fhios agad gur e lusan gu math mì-sgiobalta a th’annta mura bheil thu a cumail smachd teann orra. Tha iad comasach a’ fàs aig astar gu math cunnartach ‘s cha bhi e fada gus am bi do ghàrradh ann an fìor droch stad ‘s ma dh’ fhaoidte a h-uile gàrradh eile faisg ort.
Bha mi a leigeil mo thaic dhan bhanacharaid agam, bha a bothan falaichte air a’ chinne daonna o chionn fada’ is bha a’ chùis uabhas seo a’ tòiseachadh a ruith air an taigh aice ‘s nas miosa buileach, taigh a nàbaidh: bha am baile gu lèir ann an cunnart a-nis ‘s cuir i roimhpe gur e làn thìde rudeigin a dhèanamh ‘s chuir i fòn thugam.
Rinn mi mo dhìcheall ‘s gheàrr mi a h-uile càil bho a thaobhan ‘s cha robh e fada gus an robh dùn mòr de sgudal taobh thall a ghàrradh. Nuair a thoisich mi air a mhullach thuig mi gun robh e ann an fìor droch stad: bha e tioram taobh a-staigh ach an aon adhbhar airson sin: am tomad den stuth a bha air fàs os chionn a’ bhothan. Bha an cinneas air obair mar thugadh troimh na bliadhnaichean. Nan robh mi a bhith ga thogail cha bhiodh mullach idir. Tha co-dhùnadh a bhith dèanamh a-nis? A’ cumail a’ dol leis a’ bhothan mar a tha e sa dhealbh no a thogail fear ùr. Cha bhi a mhullach beò a-nis ach bith e feumail airson na h-eòin ‘s tha cothrom rudeigin eile a chuir an àite Eidheann ‘s Fìon-Chrann Ruiseanach. Bhiodh ròsan-streap no lus an meala freagarrach an seo. Uill sin mar a tha e an-dràsta ach feumaidh mi aideachadh gu bheil eagal orm gum bi Dualchas Nàdair na h-Alba a dhèanamh casaid rium ‘s bheir iad mi gu lagha airson an sgrios a rinn mi dhan àrainneachd.

Tha mi air mo bheò ghlacadh le leabhraichean-lìnTha mi air mo bheò ghlacadh le leabhraichean-lìn no blogaichean mar a chanas iad. Bu chòir dhomh a dhol a-mach nas trice tha fhios agam ach chruathaich mi dhà eile (Taghadh agus Dealbhan Inbhir Narann) agus an uair sin mu dheireadh thall chaidh mi a-mach ach cha robh e fada gus an robh an t-acras orm.
A rèir cuid tha na luchd-blogaichean a’ dèanamh cron mòr air na ‘Dead Tree Media’ mar a chanas iad.
An do cheannaich thu an lèine-T fhathast? Gheibh thu craobh mharbh saor an asgaidh leis a h-uile fear aca.

Cion Ghàirnealairean

A rèir aithisg a leugh mi an diugh tha a h-uile coltas gun tèid mòran den ghàrraidhean ainmeil ann an Alba fo fheur. Dè as coireach? Chan eil gàirnealairean ri fhaighinn ‘s tha a mhòr chuid a tha an sàs san obair taobh a-staigh fichead bliadhna bhon a bhith leigeil dheth an dreuchd. (75 às gach 100). Gu mi-fhortanach tha an suideachadh fada nas miosa na sin, oir chan eil ùidh aig na òigridh a’ sireadh teachd-an-tìr às. Chan eil ach còig às gach ceud de gàirnealairean san làraichean ainmeil ud fo h-aois sia air fhichead.
Sin mar a tha cùisean ach feumaidh mi a ràdh ‘s e beag an t-iongnadh orm.
Tha mi air dà fhichead 's seachd bliadhna a dh’ aois ‘s bha mi nam ghàirnealair aig a’ Chaisteil Chaladair gu 2003 nuair a dh’ fhalbh mi ‘s thog mi a’ chùrsa chomais orm ann an Inbhir Nis. Bha mi a’ faireachdainn sgìth leis. Bha mi air a bhith ag obair san àite bhon 1993 ‘s ged ‘s a bha gràdh orm air na lusanan, na craobhan ‘s an àrainneachd mu chuairt air fad a chaisteil bha mi a’ faireachdainn sgìth leis. Saoilidh mi gur e nàdarrach a bhith fàs nas slaodaiche anns an dol seachad na bliadhnaichean ach bha iad ag iarraidh ort a bhith ag obair aig an luathas as àirde. Tha fhios aig a h-uile duine nach bi thu beartach mar ghàirnealair ach tha an tuarasdal fada air cùlaibh mòran dhreuchdan eile.
Uaireannan bidh gàirnealairean a faighinn taighean soar an asgaidh bhon na h-uachdarain ach, mar sin, a bheil iad riamh saor bhon obair aca? Tha aca beagan a thoirt air ais airson na taighean; a’ cumail sùil air na taighean-glainne aig an deireadh seachdain ‘s amannan eile ‘s an leithid sin. Bha taigh agam fhèin ann an Inbhir Narann ‘s chaidh mi dhachaigh aig leth uair an dèidh còig a h-uile latha ach bha agam a bhith an làthair aon Disathairne ‘s La na Sabaid as gach ceithir. Air sàillibh ‘s gun robh taigh agam fhèin cha robh eagal orm mar an luchd obrach eile ‘s thug sin an saorsa dhomh a bhith trod nan robh rud sam bith th’ ann nach robh ceart: chan eil sin cho furasta ma tha an taigh agad bho smachd an fhastaice agad.
Cha bu toil leam a bhith dealbhachadh rudeigin a bha gu tur dubh: mar a thuirt mi, chòrd an àrainneachd rium gu mòr ‘s bha deagh spors ri fhaighinn leis na gàirnealairean eile. Dh’ ionnsaich mi mòran mu dheidhinn gàrradaireachd ‘s bha cothroman gu leòr a bhith bruidhinn ri luchd-turais bho na ceithir ranna ruadha ach chan fhaca mi Coirstaidh bho Rio nuair a bha i aig a chaisteil. ‘S bochd sin nach eil?
Co dhiù aon latha thuirt Frangach rium: ‘Monsieur, vous allez vivre vieux!’
‘Merci, monsieur’, fhreagair mise.
Tha mòran dhen bheachd gum bi a h-uile gàirnealair a’ mair beò nas fhaide na a mhòr chuid. Tha mi an dùil, tha mi an dòchas gum faigh mi mòran bliadhnaichean eile a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig air sgath ‘s a h-uile càil a tha mi a dhèanamh taobh a-muigh.
Tha mi fhathast a’ dèanamh beagan gàirnealaireachd ach feumaidh mi ag aideachadh cha chreid mi nach eil iad glic na òigridh: a bhith sheachnadh obair cruaidh air latha uabhasach Ghearran taobh a-staigh na glasraich le corragan reòta. .
Ma tha iad ag iarraidh na h-òigridh tarraing a-steach dhen dreuchd bu chòir dhaibh a’ toirt beagan a bharrachd den phrothaidean den luchd-obrachd.
Caisteal Caladair