Farpais mhaise Fhrangach - Cuairt dheireannach

Chan eil ach Sarkozy (Sarko) agus Ségolène Royal air fhàgail a-nis. Thuit an deichnear eile a-mach à shealladh air sgath ‘s chan eil ach an dithis leis a bhòt as motha a tha ceadaichte a ‘dol a-steach dhan cuairt dheireannach. Uill a sin ri ràdh cho fad ‘s a tha dlùth-chruinneas (globalisation) a’ leigeil le duine sam bith smachd air a dhùthaich fhèin. Fad ‘s a tha mise ga thuigsinn ‘s e seòrsa Mairead Thatcher a th’ ann an Sarko agus tha coltas Tony Blair air Royal. Chuir mi às den rèidio an-diugh, cha robh iad a-mach ach air ciamar a bhiodh na leanas na chath mhòr eadar clì agus deas ach dhomhsa chan eil e mar sin idir. Tha mise den bheachd gu bheil a h-uile càil a’ tòiseachadh gu math air an taobh deas agus chan e sòisealach a th’ ann an Royal. ‘S e sòisealach a th’ ann an Jose Bove ach cha d’ fhuair esan ach 1.5%.

Chaidh Le Pen a-mach à sealladh, cha robh aige ach 11% agus tha mòran den bheachd gun chaill esan mòran bhòtaichean gu Sarko - an e Le Pen 'light' a th' ann an Sarko?. Chuala mi cuideigin a dh’ faighnich, ‘Dè an diofar eadar Sarko agus Le Pen?’
Agus an fhreagairt? ‘Bhiodh Sarkozy a’ faighinn cuidhteas dhen daoine ‘sans papiers’ agus bhiodh Le Pen a’ faighinn cuidhteas dhen feadhainn aig a bheil ‘papiers’.’
Chuala mi rudeigin eile. A-rèir coltais bha Le Pen air a rèidio agus dh’fhaighnich iad dheth carson ged ‘s a bha e fhèin às a’ bhreatainn bheag nach robh e a’ faighinn mòran taic bhon àite sin idir. Thuirt Le Pen gur e sin air sgath ‘s gur e ‘Xenophiles’ a bh’ ann am muinntir na Breatainn bige. Tha sin ri ràdh nach eil eagal idir air na daoine coibhneil a tha seo ro choigrich no cultaran eile agus cuiridh iad fàilte agus fuaran air daoine sam bith ge b’e de seòrsa dath no creideimh a th’ aca. Cha chreid mi nach eil sin gu math cumanta sna dùthchannan ceilteach nach eil?

Iomairt cleasan salach an aghaidh Aonghais MhicNèill, tuilleadh fiosrachaidh air an Làrach aig Iain Dale.

Uill gun teagamh ‘s e paipear naidheachd Làborach a th’ ann an Sunday Mail nach e? Nach neònach gun do nochd sgeulachd mu dheidhinn a’ buill pàrlamaid nàiseantach aig an àm seo.
‘S e aon de na blogairean politeagach as cliùiteach a ghabhas ann an Iain Dale, seo a bheachd air cùisean gu ruige seo.

Cleasan salach an aghaidh Aonghais MhicNèill B.P.

Tha a h-uile coltas ann gu bheil Aonghas MacNèill na thargaid. Airson tuilleadh leugh am blog aig Iain Dale.

Film goirid Gàidhlig ri fhaighinn air Utube


’S e iomadh rud inntinneach gu dearbh a gheibh thu air a’ Ghàidhealtachd ‘mas fhìor’ agus thachair mi air rudeigin eile a tha sealltainn dhuinn dìreach dè cho feumail ‘s a tha na goireasan eadar-lìon dha luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Chunnaic mi film goirid a rinn Zack Lawrence sna Stàitean Aonaichte. Tha am film seo uabhasach fhèin math a thaobh an dà chuid mathas agus cleasaidheachd. Tha fiù ‘s fo thiotalan sa bheurla dìreach mar a h-uile càil air BBC Alba. Às dèidh a bhith coimhead air an fhilm bha mi airson faighinn a-mach beagan a bharrachd air carson a rinn Zack an film seo. Seo na thuirt e:

‘Tha freumhan albannach làidir aig mo theaghlach agus ann an làithean m’ òige bha mi air mo chuartachadh le cèol agus cultair cheilteach. Bha mi daonnan air mo bheò ghlacadh le claidheamhaireachd agus tha mi den bheachd gur e filmeadair mòr-mheanmnach a th’ annamsa, mar sin bha e dìreach nàdarrach gun tigeadh a h-uile càil a bha siud ri chèile latha brèagha air choireigin.

Thòisich mi ag ionnsachadh Gàidhlig san darna bhliadhna den àrd-sgoil agus ri linn ‘s gu bheil mi a’ faighinn foghlam aig an taigh b’ urrainn dhomh sin a chur air a’ chlàr mar chànain choigreach. Dh’ionnsaich mi le Speaking Our Language agus Teach Yourself agus a bharrachd air sin le làraichean a leithid ‘Beag air bheag’. Nuair a bha gu leòr agamsa airson còmhradh simplidh a chumail a’ dol chuir mi romham gun dèanadh mi film goirid gu tùr sa Ghàidhlig, a’ cur a-steach a h-uile càil a dh’ionnsaich mi agus a’ cleachdadh an camara ùr (aig an àm) Canon XL122 a bh’ againn.

Bha an aon ùidh ann an Gàidhlig agus claidheamhaireachd aig mo chàraidh Stephen Cuil. Leis a sin bha e follaiseach gun cuireadh mi ceilidh air gus faighinn a-mach nan biodh esan dèonach am film a dhèanamh còmhla rium. Sgrìobh mi an sgriobt sa Giblean 2005 agus chuir sinn seachad grunn mhìosan leis a’ cur ri chèile an sàbhadh chlaidheimh.

Rinn sinn am film air trì làthaichean a-mach air cola-deug san Og mhìos no an t-Iuchar 2005 (chan eil mi buileach cinnteach). Air sgath ‘s caochladh chùisean bha mi fada nam dheasachadh an fhilm na bha mi an dùil agus chuir mi crìoch air san Dùbhlachd 2005. Thàinig e a-mach sa Mhàrt 2006 – ‘s e sin ri ràdh gun tug mi leth-bhreac DVD gu Stephen. :-)

A’ toirt sùil air ais air an sgriobt, mhothaich mi nach robh a h-uile loidhne buileach ceart nuair a bha sinn a’ filmeadh. Chan eil mi fiù ‘s cinnteach gun do chuir mi fior eadar-theangachaidh air na loidhneachan sa chiad dol a-mach. Ach bha deagh spòrs againn agus tha coltas ann gu bheil e a’ còrdadh ri daoine.’

Uill sin thu fhèin Zack ‘s math a rinn thu agus do charaid Stephan. Gur math a thèid leat san àm ri teachd agus tha mi an dòchas gum faic sinn beagan a bharrachd gàidhlig bhuat?

Coltas dà-chànanach saor an asgaidh air stèisean nan trèanaichean

Seo ciamar a tha am buidheann Breatannach Ai 'ta! a’ cur piseach air an SNCF sa Bhreatainn bhig.

Còmhradh le dìonadair crìochan Slobhagia

‘Am faigh mi am bus gu Chippenham bhon àite seo?’ Dh’fhaighnich am fear a bha na shuidh ri mo thaobh.
Cha robh càil fhios agamsa. Bha mi nam shuidhe às dèidh poca tiops fhaighinn bhon taobh a-muigh stèisean nam busaichean Bhictoria ann an Lunnainn. ‘S e deagh phoca tiops a bh’ ann gu dearbh agus tha e air a bhith ma sin sa bhùth ud o chionn fhada agus gheibh thu dùn mòr tiops airson £1.30 a chuireadh nàire mhòr air na aon seòrsa àiteachean ann an Inbhir Narann. Bha e mu leth uair an dèidh deich feasgar agus bhithinn-sa a’ faighinn bus gu Inbhir Nis bho àite eile faisg air làimh ach bha a h-uile goireas ann an Bhictoria agus a bharrachd air sin 's e àite fada na bu shabhailte a bh' ann.


Dealbh bho Farmgal thall aig flickr.com

Thug mi sùil air a’ chlàr-amhairc agus mhothaich mi gu robh an ath bhus bhon gheata ud a’ dol gu Penzance. Smaoinich mise gu robh deagh theans aig an duine seo.
‘Uill , tha Chippenham dhan thaobh an iar ann an Wiltshire agus bhiodh bus sam bith a’ dol tro Wiltshire air a shlighe dhan Chorn,’ thuirt mise. Agus an uair sin nochd liosta de àiteachan far am biodh an ath bhus a’ stad. Reading, Chippenham... Chuir sin an duine na thàmh.
Thòisich an duine bruidhinn rium agus ged ‘s nach robh mòran beurla aige rinn e deagh oidhirp a sgeulachd ag innse dhomh. Bha e air a bhith ag obar o chionn bhliadhnaichean mar dìonadair chrìochan ann an Slobhagia agus bha e air ùr thighinn gu Lunnainn am feasgar ud air plèana gu Stanstead agus bha e air a rathad gu Chippenham. Fhuair e obair air baile-fearainn faisg air a’ bhaile ud agus bha e a’ coimhead air adhart gu deagh thuarastal fhaighinn. Bha cùisean eaconamach cho buileach dona thall an Slobhagia agus an tuarastal cho iosal gun dh’fhalbh a h-uile càil gus rudeigin nas fheàrr fhaighinn ann an Sasainn. Bha e pòsta, 38 bliadhna a dh’aois le nighean 7 bliadhna a dh’ aois agus mac 4.

Sheall e dealbhan dhiubh dhomhsa air a fhòn-làimh, ‘s e cloinne brèagha a bh’ annta. ‘S e duine trì-chànanach a bh’ ann ach gun teagamh sam bith bha mise den bheachd gum biodh beurla air a liosta ann an ùine nach biodh fada. Bha e comasach Slobhagais, Ruiseanais agus Ongarais bruidhinn, agus rinn e gàire nuair a thuirt mise nach robh fear aca gu feum sam bith ann an Chippenham. Cha robh e air a bhith trang idir ann an Slobhagia, cha robh duine sam bith airson faighinn a-steach an dùthaich ud, ‘Chan eil dad againn,’ thuirt e le gàire eile. Bha mòr iongnadh air air dè cho eadar-nàiseanta ‘s a bha Lunnainn le daoine as na ceithir ranna ruadha air na sràidean. Thuirt mise gum biodh fhathast beagan den seann dhòigh bheatha shasannach ri fhaighinn ann an Chippenham nan robh sin an dealbh a bha na inntinn agus bhiodh cothroman aige a’ dol a-steach pubaichean gus blas den chultair fhaighinn ach ‘s dòcha nach biodh rud math ann an sin air oidhche Shathairne mar eisimpleir.
Smaoinich air, am biodh dìonadair chrìochan breatannach sam bith dèonach a chuid obrach fhàghail gus dreuchd fhaighinn air bhaile fhearainn thall thairis? ‘S e ceist ghòrach a th’ ann an siud agus tha e seachad air tuigsinn ach ‘s e tachartas cumanta a th’ ann ann an àiteachan nach eil fada a-mach bhon phuirt-adhair Stanstead. Bidh a theaghlach ga h-ionndrainn gu mòr, ‘s e duine coir a bh’ ann, tha mi an dòchas gum bi cuisean a’ dol gu math leis ann an Chippenham agus ann an ùine nach bi fada bidh piseach a’ tighinn air cùisean ann an Slobhagia dìreach mar a thachair cuisean ann an Èirinn nuair a bhuannaich iadsan bhon a bhith a’ gabhail pàirt san roinn Eòrpa.


Dealbh bho The Gillsoniow thall aig Flickr.com

Cinderalla bhochd thall an Canada

Seo bhideo a rinn buidheann air choireigin ann an Canada, chunnaic mi thall aig LiveJournal e.

Fear ris an canar Alan Stivell

Leugh mi rudeigin a thuirt e,

‘Nation Bretonne, étonneras ceux qui croyaient t’enterrer déjà.’

Alan Stivell

‘Rìoghachd na Breatainn Bige, cuir mòr-iongnadh air an fheadhainn a tha creidsinn gun cuir iad cheana dhan chladh thu.’