Pìos eile den t-saoghal ‘mas fhìor’ a’ tighinn beò dhomh

’S àbhaist de mhuinntir nam Forams no Tir nam Blog a’ dèanamh cèilidh orm ann an Inbhir Narann nuair a tha iad faisg air làimh ach an-dè ‘s mise a bha a’ tadhail air neach a rinn mi eòlas air air loidhne.
Choinnich mi le Lughaidh bho Fòram na Gàidhlig an-dè taobh a-staigh an leabharlann aig Oilthigh Roazhon. Sheall e dhomh na leabhraichean Ceiltis agus badan eile a bhios feumail dhomhsa agus an uair sin thèid sinn sìos dhan roinn Ceiltis far an robh coinneamh agam aig leth uair an dèidh dhà.
‘S e duine gasda a th’ann an Lughaidh agus bha e a’ bruidhinn Gàidhlig rium a’ mhòr chuid den ùine ach chan eil beagan Fraingis a’ cur dragh orm nas motha. Tha Lughaidh air a bhith ann an Roazhon ochd bhliadhna agus a-nis tha an ollamhachd aige a’ tighinn gu crìoch. Cuiridh sinn coinneamh air dòigh gach seachdain agus mus till mi gu Inbhir Narann tha mi an dòchas gum bi mise a’ bruidhinn beagan Breatnais a nì ciall dha.
As dèidh Lughaidh fhaicinn bha coinneamh agam le an Aotrou (Mgr) Frances Faverau, Kelener Brehoneg – Yezh ha lennegezh, (Professeur de Langue et literature bretonnes, sa chànain eile) agus chuir an duine còir sin a h-uile càil air dòigh air mo shon. Bidh mise a’ dhèanamh clasaichean Sìobhaltachd Cheilteach, Breatnais, Gaeilge agus beagan a bharrachd Fraingis le roinn eile den Oilthigh. Bidh sin dìreach sgrathail fhèin math, gu dearbh tha mise air mo dhòigh glan eadhon nuair a thuirt ollamh dhomhsa, ‘Tha agad òraid de 20 mionaid a thoir seachad ann an cola-deug, air….mmmmm, ‘dévolution écossaise.’’
‘Chan eil ach fichead mionaid’, ars mise.
Uill chan eil clasaichean agam an-diugh agus tha e grianach agus beagan nas blàithe leis a sin tha mise a’ dol a-null dhan Mhetro agus an uair sin bidh aon den tramaichean fo thalamh gam thoirt dhan bhaile.
Mar sin leibh an-dràsta.


No Rennes mar a chanas iad sa Fhraingis agus Beurla.
Ràinig mi an t-àite seo feasgar Diluain. Dh’ fhalbh mi Lunnainn air an Eurostar aig 10.30 agus bha mi ann a sheo aig 1708. Bu chòir chuimhne a bhith agad gu bheil iadsan uair air thoisich oirnn air Tìr-mòr an Roinn Eòrpa agus leis a sin cha robh mi ach 5 uair gu leth eadar an dà àite agus a bharrachd air sin bha uair a thìde agam a’ faighinn bhon Gare du Nord gu Gare de Montparnasse. Chaidh an taxi seachad air an Louvre agus tarsainn an abhainn Seine far am faca mi an Tour Eiffel air mo làimh deas agus Notre Dame air an taobh clì. Chan eil coltas idir eadar na TGV (trains de grande vitesse) agus FirstScotrail (trèanaichean de bheagan vitesse.)

Tha seòmar agam faisg air an oilthigh agus chan eil mi fada bhon stèisean Metro. Abair goireas a th’ ann an siud. Gheibh thu carabaidean a h-uile sia mionaidean agus tha e a’ ruith bhon taobh an iar dhan taobh a deas gun dhraibhearan idir agus tha e gu math trang aig amannan. Cha cosg thu ach euro gach turas. Co-dhiù chan fhaca mi mòran dhen bhaile fhathast ach an dè chaidh mi a-steach den ‘Les Champs Libres’, ‘s e seòrsa leabhar-lann agus taigh tasgaidh nàiseanta den Bhreatainn Bheag a th' ann agus tha amas agam a dol ann a-rithist am feasgar seo. Chan eil eadar-lìn agam gu mi-fhortanach agus cha gheibh mi a-steach aig an oilthigh gus an ath sheachdain nuair a gheibh mi cairt-aithne, mar sin tha agam a’ dol a-steach dhan bhaile ma tha mi airson ‘brancher sur internet’. Ged’s a chuir e beagan sneachd chan eil dad ann a nis agus tha e grianach – deagh cothrom a bhith togail dhealbhan. Uill sin mar a tha e, sin agad e bhuamsa an-diugh, bidh mi air ais aig an aon àm an ath sheachdain.

Bhòt neach-ionaid (no ‘bhòt phrocsaidh’ mar a chanas iad)

Cha bhi mise an làthair sa Chèitein a’ tighinn agus bidh mo chèile a’ cur ‘x’ air a’ phaipear-bhòtadh nam àite. A-rèir coltais bidh na nàiseantaich am partaidh as motha sa phàrlamaid ann an dùn Èideann agus ma thachras sin uill, cò aig a tha fios?
Co-dhiù, ged ’s a bhios mise sa Fhraing bheir a leithid bhòt cothrom dhomhsa a bhith a’ gabhail pàirt. Chì sinn dè seòrsa beachd a th’aig muinntir na h-Alba ann an ùine nach bi fada. Am faigh An Rìoghachd Aonaichte an t-sitig?