Comann Cuibhreannan Inbhir Narann - Ceithir air fhichead

Ealachan Abhainn Narann'S àbhaist a bhith rudeigin ri fhaichinn fad na bliadhna air an abhainn ach abair thusa gur e àm sonraichte a tha seo.

Comann Cuibhreannan Inbhir Narann, Làrach Rathad a' Mhuillinn - Sia

Thàinig Cuach Morganti dhachaigh

B' ann an 1946 a thug banntrach Albert Morganti a' Chuach don leag. Bidh fhios aig moran an ceangal a th' aig an teaglach ud le Inbhir Nàrann. Co-dhiù b'ann an 1963 an turas mu dheireadh a thàinig a' Chuach sin air ais gu Inbhir Nàrann ach abair thusa gur e latha eachdraidheil a bh 'ann an Disathairne 14mh den Cheitean 2011 nuair a dearrsach a' ghrian air an sgioba agus an luchd leantainn aig Parca na Bhana Phrionnsa Rìoghail ann am Banbh. Gu dearbh fhèin rinn sinn a' chuis air a' Bhruaich 4-0. Mu dheireadh thall thàinig an cupa dhachaigh. Balaich na County - air ais a-rithist!
Que Sera, Sera, Inbhir Nàrann gu bràth, gu bràth!


Bha Ronnie MacUilleim an lathair ann an 63 cuideachd!


Tuilleadh dealbhan an seo

Ceannardan dhan t-sitig phoilitigeach

(Dealbh Inbhir Losaidh An t-Samhain 2010) An uiridh rinn iad caismeachd còmhla ri Ailig Salmond agus 7,000 luchd iomairt eile gus am Campa feachd adhair Inner-Lòsaidh a shàbhaladh. An seachdainn seo tha iad a' dèanamh caismeachd a-mach a shealladh. Nach cruaidh eachdraidh?