Cearcall Comhraidh Inbhir Narann 22/04/11

Cearcall Comhraidh Inbhir Narann 22/04/11 18.30 - Taigh-òsta Bhictoria

Air sgath 's gum bi Leabharlann Inbhir Narann dùinte airson na saor-làithean bidh sinn ag imrich don Taigh-òsta Bhictoria air a' phrìomh-shràid . Bidh am blogger Gàidhlig Chuc Tripp bho Alasca an làthair agus bidh cùisean a' tòiseachadh aig leth uair an deidh sia feasgar.
Dihaoine 22mh den Ghiblean

Fearghas aig a' bhall-coise

Buidhe agus dubh - dathan NCFC!

Deiseil


Uill 's e sin mise deiseil airson bliadhna eile sa gharadh (glasradh co-dhiù) agus tha e bog fliuch a-muigh a-nis ach fhathast blath. Cuiridh sin piseach nach beag air a' bhuntàta. Am bliadhna Sharpe's Express, Romano, Pink Fir Apple agus Edzdell Blue.

An taghadh - Fearghas sa bhaileDrochaid tarsainn Uisge Èire air an A939 eadar Inbhir Narann agus Baile nan Granndaich - 03/04/11


'S e coltas eagalach cunnartach a tha seo ach feumaidh na h-ùghdarrasan a bhith toilichte ris le cùisean sàbhailte gu leòr a' dh'aindeoin an sealladh seo. Tha trafaig fhathast a' dol tarsainn na drochaid seo fo smachd solais-trafaig. Gheibhear seann drochaidean eile ann an Sirrochd Nàrann ann an fìor droch stad agus leis an staing ionmhais a th' againn an dràsta cha fhaighear fuasgladh dhaibh uile ann an ùine nach bi fada nam bheachdsa.