Soidhnichean rathaid Gàidhlig - sìth nar linn?

An till Art le deagh naidheachd?

Traigh Inbhir Narann an-diugh aig dol fodha na grèine


Gus dealbh nas motha fhaicinn brùth air!

Deasbad eadar Gràisg agus Art MacCarmaig (no fìor dheagh dhoppelgänger didisteach)

Seo na thachair a-nochd air Fòram na Gàidhlig:

Art:
Hello a h-uile duine. Chan ann tric a bhios mi a' gabhail pàirt ann am fòram den t-seòrsa seo ach tha mi air a bhith a' leughadh nam beachdan mu mygaelic a nochd an dèidh sgeulachd anns a' Sun bho chionn greis. Tha mi nam Chathraiche Eadar-amail air Bòrd na Gàidhlig agus tha mi air freagairtean a chur do chuid de na ceistean a th' air a bhith aig daoine air ForArgyll agus chì sibh iad thall an sin. Chan eil sinne aig Bòrd na Gàidhlig airson dad a chumail falaichte. Cha robh sam amharc againn a-riamh ach cha robh sinn deònach a dhol an-sàs ann an deasbad mas do nochd mygaelic. Leis gun deach a' phròiseact a chur air bhog an diugh, ma tha ceistean a bharrachd agaibh nach deach a fhreagairt fhathast, leig fios.

Gràisg:
Halo agus fàilte ort Art Ceist sam bith ceangailte le obair a' bhùird no dìreach mygaelic.com?

Art:
Tha mise fosgailte do cheist sam bith, a Ghràisg. Mar a bha mi ag ràdh cha bhi mi a' gabhail pàirt sna fòraman seo ro thric ach cuiridh mi sùil bho àm gu àm. Ach tha Bòrd na Gàidhlig deònach gu leòr ceistean a fhreagairt aig àm sam bith air cuspair sam bith co-cheangailte ri ar n-obair.

Gràisg:
ok ma tha a charaid seo ceist dhut agus beagan searmonaich na luib
Bho seo a-mach am biodh am Bòrd deònach a dh’obair leis a’ choimhearsnachd a tha air loidhne mu thràth air proiseactean eile – a leithid eadar-theangachaidh ‘strings’ Abair Thusa agus goireasan eile? Sheall air an Fhòram seo, rinn tè sa Ghearmailt eadar-theangachaidh air cha mhòr a h-uile càil i fhèin agus chuir i an àirde i-fhèin e. . Tha i airidh air moladh bhon bhòrd aig a char as lugha. Seall air an sàr obair a rinn ‘Cadalach’ shìos ann an Manchester le tirnamblog.com agus cha d’fhuair esan facal molaidh bhon bhòrd no bhuidheann Gàidhlig sam bith eile nas motha. An cuir am Bòrd duais bhliadhnal air dòigh airson a leithid sàr obair a rinn ar caraid 'Gun Ghleoc' no Cristean thall aig Abair Thusa no Akerbeltz le d-dwelly? Bu choir don bhòrd a h-uile tàlant a tha sin a thoirt a-steach don ghnothaich nam bheachdsa. Tha daoine deiseil ‘s deònach Art. Dè do bheachd?

Tuilleadh air Fòram na Gàidhlig ann an uine nach bi fada tha mi an dòchas...

Agus a tuilleadh air sin thuirt Art thall aig ForArgyll.com:

'I am all for openness. I agree and yes, we do plan to have the minutes of all our minutes on the Bòrd website, as opposed to the mygaelic one. This is part of a number of developments and improvements within the Bòrd, and while I cannot say for certain when they will be on the site, we fully intend that they will be.'

Sgrìobhadh ùr - An Claigeann aig damien hirst

Tighinn a dh’aithghearr, cruinneachadh a bhios taisbeanadh toradh agus sgilean aon sgrìobhadair air fhichead. Ma bhios sibh a’ toirt sùil gu tric air a’ choimhearsnachd air loidhne bidh thusa eòlach air feadhainn dhiubh mu thràth ach a-nis cothrom an cuid sgrìobhaidh cruthachail leughadh.

Tha sgrìobhadairean stèidhichte mar Alasdair Caimbeul (Alasdair a’ Bhocsair), Màrtainn Mac an t-Saoir agus Catrìona Lexy Caimbeul ann, còmhla ri sgrìobhadairean ùra mar Alison Lang augs Màiri E.NicLeoid. Tha ùghdaran gu tur ùr ri fhaighinn cuideachd, agus tha sgrìobhadairean bho dhùthchannan eile ann; bhon a’ Ghearmailt, na Stàitean agus Iapan. Tha ficsean Gàidhlig a’ tighinn beò. Saoilidh mi gu bi iad ri reic aig Comhlaire nan leabhraichean a’ dh’ aithghearr. Dhomhsa gun teagamh sam bi ’s e Leabhar trì an leabhar as fheàrr agus gu h-àraidh an sgeulachd ‘Tìr nan Còtaichean Geala’- saoil Carson a tha sin? J

Co-dhiù Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air làrach Comhairle nan Leabhraichean.