Sgrìobhadh ùr - An Claigeann aig damien hirst

Tighinn a dh’aithghearr, cruinneachadh a bhios taisbeanadh toradh agus sgilean aon sgrìobhadair air fhichead. Ma bhios sibh a’ toirt sùil gu tric air a’ choimhearsnachd air loidhne bidh thusa eòlach air feadhainn dhiubh mu thràth ach a-nis cothrom an cuid sgrìobhaidh cruthachail leughadh.

Tha sgrìobhadairean stèidhichte mar Alasdair Caimbeul (Alasdair a’ Bhocsair), Màrtainn Mac an t-Saoir agus Catrìona Lexy Caimbeul ann, còmhla ri sgrìobhadairean ùra mar Alison Lang augs Màiri E.NicLeoid. Tha ùghdaran gu tur ùr ri fhaighinn cuideachd, agus tha sgrìobhadairean bho dhùthchannan eile ann; bhon a’ Ghearmailt, na Stàitean agus Iapan. Tha ficsean Gàidhlig a’ tighinn beò. Saoilidh mi gu bi iad ri reic aig Comhlaire nan leabhraichean a’ dh’ aithghearr. Dhomhsa gun teagamh sam bi ’s e Leabhar trì an leabhar as fheàrr agus gu h-àraidh an sgeulachd ‘Tìr nan Còtaichean Geala’- saoil Carson a tha sin? J

Co-dhiù Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air làrach Comhairle nan Leabhraichean.