Y Byd – an Saoghal

Bidh pàipear-naidheachd lathail sa chumris ga chur an gnìomh an ath-bhliadhna. Tha an companaidh air cùl an iomairt Dyddiol Cyflàn làn dùil gum bi a’ chiad iris a’ tighinn a-mach air a’ chiad Diluain den Mhart 2007.
Thuirt am neach-deasachaidh Aled Price, 'Bidh ann an Y Byd ar-a-mach sa chuimris, airson a’ chiad turas bidh pàipear-naidheachd laitheil sa chuimris.
Bidh pàipear-naidheachd coileanta a th’ ann, a’ toirt a-steach spòrs, saor-ùine, gnìomhachas agus poileataics.’
Cosgaidh Y Byd 70p Diluain gu Diardaoin agus £1.20 Dihaoine nuair a bidh leasachadh an deireadh seachdain na luib. Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh sa bheurla aig làrach a' BhBC.

Leabhraichean ùra aig Clann Tuirc

Leabhraichean ùra

(1)Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-Aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Roisair a dheasachadh le Seòsamh Watson[beul-aithris bho Mhachair Rois]

(2)Fil súil nglais - A Grey Eye Looks Back: a Festschrift in honour of Colm ÓBaoillair a dheasachadh le Sharon Arbuthnot agus Kaarina Hollo[23 uilt - dhà an Gàidhlig na h-Èireann, dhà an Gàidhlig na h-Albann - air cànan, litreachas agus eachdraidh na h-Èireann, na h-Alba agus Eilean Mhanainn]

(3)Sia Sgeulachdan Gaidhealach na dealbhan le West Highland Animation, a’ Ghàidhlig le Richard A.V. Cox agus Murchadh MacLeòid[sia sgeulachdan dathach air an stèidheachadh air beul-aithris na Gaidhealtachd ]

Am film ùr Gàidhlig, Seachd

Fhuair mi an teachdaireachd seo:

A charaid choir,
Tha mi a sgrìobhadh air leth am film ùr Gàidhlig, Seachd – The Inaccessible Pinnacle, agus mi an dòchas gun fhaod cuideachadh a thoirt dhuinn le a bhi ag innse beagan mu dheidhinn dhan an t-saoghal. Tha blogs gu math cudromach agus cumhachdach san latha an diugh agus bhithinn gu math taingeil ma bha àm agaibh sgrìobhadh mu dheidhinn am film.Tha an làrach-lìn againn ri fhaighinn aig http://www.seachd.com/index_gaelic.html
agus thèid an còd airson ceangal a’ dhèanamh a’ lorg aig http://www.seachd.com/index_links.html
Gheibhear cuideachd brataich Seachd aig http://www.seachd.com/pages/links_banners.html.
Tha fios airson na meadhanan ri lorg aig
agus ann an crutha flash aig
Tha sinn cuideachd ri lorg air myspace aig www.myspace.com/seachd agus tha sin an dòchas coimhearsnachd bheag a steidheachadh an sin. Tha sin gu math toilichte gu bheil, mar tha, cha mhòr 6000 caraidean againn.Chaidh am film a shealltainn aig Feis Filmichean Cannes am bliadhna, far an deach innse gum bi e a-mach ann an taighean-deilbh sam Foghar as dèidh cùmhnant a’ dhèanamh leis a chompanaidh Soda Pictures. ‘S e fìor deagh naidheachd a tha seo airson film beag ann an Gàidhlig na h-Alba a chaidh filmadh anns an t-Eilean Sgitheanach, ach tha an t-uamhas cuideachadh a dhith oirnn fhathast airson innse dhan t-saoghal mu dheidhinn. Leig fios thugam ma tha cail sam bith eile a dhith ort.

Leis gach deagh dhùrachd,
Chris
Chrisn[remove]gillies@gmail.com

Atlantic Gaelic Academy agus cùrsaichean air loidhne bhon t-Sultain 2007 a-mach

Thachair mi air teachdaireachd air facebook.com an diugh bha i a-mach air an an làrach seo. Bidh iadsan a’ tòiseachadh cùrsaichean air loidhne le skype am bliadhna. Seo na tidsearan a bhios a’ gabhail pàirt.