@ gunainm 1605 & 1625

A charaid choir,
San dòigh a tha sibh airson mise am fiosrachadh a chuir sibh thugam a dh'fhoillseachadh chan eil mise diofar ann an dòigh sam bith bho na meadhanan eile, feumaidh mi a bhith cinnteach den fhiosrachadh ud. 'S e sin ri ràdh, bhithinn an urra ris agus 's ann air mise a thuiteadh a h-uile càil mur a robh am fiosrachadh buileach ceart. Gu mì-fhortanach chan eil na goireasan no an tide agam gus a h-uile càil a tha sin a rannsachadh. Leis a sin chainninn-sa ma bhios sibh cinnteach (100%) den fhiosrachadh ud cuir an àirde air blog e - cuir nad chuimhne gum feum dearbhadh a bhith agaibh nuair a thig e gu aon 's gu dhà. Faodaidh sibh blog a chruthachadh air blogspot sa bhad.
Gràisg

Mygaelic fhathast.com connspaideach 's ag adhbharachadh deasbaid

Seo na sgrìobh Seon Caimbeul mu a dheidhinn san Albannach am broinn artigail aige a bha a-mach air (Eil BBC Alba fo smachd 'roinnean an t-suarachaidh chultaraich'?) Thuirt Seon coir,

‘Aidh, cumaibh na tha Gaidhealach am falach air eagal 's gun èirich an sluagh le fearg nuair a gheibh iad a-mach dìreach cho binn blasta 's a bha an cànan 's an cultar a chaidh a thoirt air falbh bhuapa. Se sin a' chomhairle a tha Bòrd na Gàidhlig a' leantainn le mygaelic.com, portal ùr na Gàidhlig, mas fhìor, anns nach eil nì sam bith connspaideach ach a' phrìs. Tha coltas air gun deach a dhealbhadh le comataidh de thidsearan sgoile, tha e cho leanabail. Prìomh dhuilleag a-mach air cothroman obrach ann an saoghal na Gàidhlig, le dealbh, chan ann de Ghaidhil ghlan ach de Ghaidhil ghleansach. Ghia ‘…

Ach tha Art ga mholadh ge-tà:

'Ach tha an cathraiche, Art MacCarmaig, deònach a dhol an sàs air loidhne ann an còmhradh ri luchd dèanadais na Gàidhlig – comharradh a tha glè dhòchasach. Tha BnG fiùs air faighinn cuidhteas an companaidh PR Beurla a bha aca agus Ùisdean MacIllinnein a' dèiligeadh ris na meadhanan air an son a-nis.’

Rud inntinneach eile 's e sin na bheachdan a tha tighinn a’ steach dhan duilleig seo, a leithid:

‘Tha puingean math aig an sgriobhadair seo mu cho truagh 's a tha mygaelic.com - 'se cus-naire a tha seo, airson na chosg Bord na Gaidhlig air. Bhiodh e math gu leor airson larach a dheanadh daoine airson mile not. Cha chreid mi nach d'chosg e rud beag a bharrachd. Tha iad a' cosg fortan air sanasachd. Chosg iad fortan air sanasach air busaichean - obraichean sa Ghaidhlig agus rudan - agus ann an aiteachan poblach an uiridh. Tha Bord na Gaidhlig a' tilgeil airgead na Gaidhlig air falbh, air rudan mar seo, nuair a bhiodh e na b'fhearr a chosg air rudan doigheil. Co rinn an co-dhunadh a thaobh mygaelic.com - agus carson a fhuair e 'priority'? Caite a bheil an 'list of priorites' aig Bord na Gaidhlig? Aithnichidh mi aon bhuidhean bheag a chur a-staigh airson taic 2k - agus dh'iult Bord na Gaidhlig cuideachadh a thoirt dhaibh. Ach deonach gu leor an t-airgead a chosg air 'White Elephants' mar mygaelic.com’

agus

'Direach. Eil feum againn air tiurr airgid gus ar canan a cleachadadh? Tha an larach a bheir dhuinn faclair Dwelly na ghoireas air leth. The uiread larach eile ann - blogaichean is eile - nach fhaighn sg'nn ruadh bho BnG. BnG - duisg!’

Gheibhear tuilleadh air larach an Albannach an seo.