Na bu thràithe am bliadhna chaidh Sarko a-null gu Afraga

Na bu thràithe am bliadhna chaidh Sarko a-null gu Afraga

Sarko 's e sin ri ràdh Mgr Sarkozy, Monsieur le Président.
Rinn e oraid san Iuchar ann an Oilthigh Dakar, Senegal agus a-rèir coltais chuir e na h-oileanaich bochda tro-chèile leis a chuid fhaclan. Gheibh thu an oraid slàn an seo ach seo pàirt dheth.

'An rud a tha ann an drama afraganach, ’s e sin nach eil an duine afraganach air a dhol gu leòr an sàs de dh’eachdraidh. Tha an neach-tuatha afraganach, air a bhith beò còmhla ri na ràithean o chionn fhada fhada, air adhbhar a bhith rèidh ri nàdair, na aineolas ach air ath-innse gun stad de thìm na thriobualadh gu sìorraidh bràth uair is uair le na h-aon ghluasadan agus na h-aon faclan. San t-uirsgeul seo far a bheil a h-uile càil daonnan a’ tòiseachadh a-rithist agus a-rithist chan eil àite airson dàn-thuras mhic an duine no smuain an adhartas. '

Tha mi an dòchas gun de rinn mi deagh eadar-theangachaidh agus nach eil mi a’ cur car air a fhaclan. Ma tha beagan fraingis agad seo na thuirt e sa chanain fhìn agus ma bhios thu ga thuigsinn cuir bràth thugam nan rinn mi cus mearachdan.

'Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès. '

A bheil sin a’ ciallachadh nach robh an duine afraganach a’ gabhail pàirt de dh’eachdraidh nuair a bha na longan-tràill a’ dol a-null ?

Deagh aimsir

Tha fhathast deagh aimsir againn ann an Inbhir Narann ach tha e buailteach a bhith caran fuar sa mhadainn. Thug mo chèile an dealbh seo. Bidh feadhainn dhiubh o Thìr nam Blòg eòlach air an t-sealladh seo suas dhan drochaidh rèile tarsainn na h-aibhne

Leugh mi rudeigin agus thug e smaoineachadh orm


'Ma sgrùdar ar n-eachdraidh fad an dà linn so chaidh, chìthear gur i a’ bhàrdachd a sheas inbhe is maireannach na Gàidhlige, oir as aonais obair nam bàrd air beul a luchd-labhairt is na chomhchruinneachdiadhean bàrdachd nan làmhan bha i air sgaradh ’sna ceudan frithtchainnt is air dol ’na patois suarach gun lìomhadh, gun snas, gun mheas. Is i Ghàidhlig prìomh dhaingneach ar cultair Albannaich agus is iad na ’ bàird le’n cuid rann a thug tilleadh as an luchd séiseadh a bha an rùn daingneach dheireannach ar cinnidh a thoirt a nuas ‘na chruach chlach. '

Deòrsa mac Iain Deòrsa
“Cor litreachas na Gàidhlige”, An Gàidheal (an t-Ògmhios 1944) 104-5.

Coinneamh Bhliadhnail Fòram Gàidhlig Inbhir Nis

Taigh-òsta Beaufort
Diluain 22 Dàmhair aig 7f.
Às-dèidh na coinneimh foirmeil tha òraid gu bhith ann le Sinéad Ní Choinn bho Chultúrlann na Gaeilge a Béal Feirste. Bidh Sinéad ag innse dhuinnn cho cudromach ’s a tha an t-Ionad Cultúrlann ann an leasachadh na Gaeilge agus dè na leasanan a dh’fhaodadh sinn ionnsachadh ann an Alba nam biodh a leithid de dh’ionad againn an seo.

Bidh e an asgaidh faighinn a-steach agus bidh fàilte ron a h-uile duine.

Gàidhlig a-mhàin

Fhuair mi tiops agus botail fion dearg agus an uair sin rinn mi sgrìob air Utube agus abair thusa gu bheil pailteas gàidhlig air an làrach ud a-nis. Agus thachair mi air 'cluichidear' a tha iad a' toirt dhut le pìos code a tha air leth freagarrach airson blogaichean.


Sin agad e

Uill cha do sgrìobh mi dad an-diugh ach shuidhe mi sìos nam chnap air tele agus seo blas dheth dhut. ;-). Sgrìobhaidh mi rudeigin airson a bhlog a tha seo a-màireach, tha mi cinnteach ais. Sin agad e bhuamsa a-nochd, tioraidh! Tha agam poca tiops fhaighinn a-nis.

PS. Faodaidh tu phùt a chur air a' cheangail turas eile ma thogras tu;-)

Nan Soluis Dhubh - beagan a bharrachd retro dhuibh

Boillsgeadh air ais!

Tha e làn thìde gun do sgrìobh mi rudeigin air a' bhlog a tha seo ach tha mi air mo bheò ghlacadh leis a h-uile càil a tha an àirde air Utube a-nis.

Punc sna h-eileanan

Bhideo a tha a-mach air Punc sna h-eileanan.

‘S ann an trì pàirtean a tha e thall aig an làraich Utube aig 'Siabost'. Mholainnsa gun toir thu sùil air bhideo eile ris an canar Sgeulachdan Gàidhlig. An aithne dhut àite sam bith eile air loidhne far am faigh thu bhideos eile?

Oraid le Chuck Tripp: Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis -Diciadain 10 Dàmhair 7.30f

Tha Chuck Tripp a’ fuireach ann an Juneau, Alasga. Bidh e a’ toirt òraid mu Alasga (le dealbhan), a’ coimhead gu h-àraidh air dualchas nàdarra na dùthcha, na h-eighr-shruthan agus madaidhean-allaidh. Seo cothrom air leth a bhith a’ cluinntinn bho Alasganach mun dùthaich aige fhèin – ann an Gàidhlig. Innsibh do ur caraidean mu dheidhinn! Fàilte ron a h-uile duine
Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Diciadain 10 Dàmhair 7.30f
Bidh e an asgaidh faighinn a-steach