Am bi ‘Coimisean nan Crìoch’ a’ cur crìoch air Siorrachd Inbhir Narann?

Chaidh aithisg fhoillseachadh an seachdain seo ‘s tha iad (Boundary Commission, mar a chanas iad) a’ moladh gum bu chòir na sgìrean Caladair (Cawdor) ‘s Piperhill bhith gan gearradh às bhon t-Siorrachd Inbhir Narann. Tha mòran dhaoine ann an Inbhir Narann làidir den bheachd gu bheil Inbhir Nis, air dhòigh no dòigh air choireigin, a’ feuchainn a chur smachd oirnn ‘s gum bi deagh naidheachd gu Inbhir Nis anns a’ mholadh seo.
Cha bhi ciall idir ann an ‘An Siorrachd’ gun na sgìrean seo, gu h-àraidh gun Chaladair ‘s a’ chaisteal ainmeil aice. Chan eil iad a chur suim sam bith ri eachdraidh ‘s faireachdainn. Tha fhios agam nach eil ‘An Siorrachd’ air a bhith beò mar sgìrean neo-eisimeileach o chionn fada ach tha i air a bhith beò ris na h-aon crìochan mar sgìre Comhairle na Gaidhealtachd ‘s mar sin tha e air a bhith an aon rud sna inntinn muinntir an àite seo. Ma thèid am moladh air adhart cha bhi air fhàgail den ‘Siorrachd’ ach am paipear-naidheachd an ‘Nairnshire Telegraph’ ‘s ‘Nairn County Football Club’. Thèid ceudan de bhliadhnaichean de thraidisean a thilgeil a-mach air an t-sitig.
Thuirt am Pròbhaist gum bi e a’ sabaid gu làidir na h-aghaidh ‘s tha mi an dòchas gum bi a’ choimhearsnachd gu tur air a chùlaibh, mur a bi, cha bhith e fada gus am bi sinn fo làn smachd ‘Bràthair Mhòir’ Inbhir Nis.