Fo sgàil an saoghal ‘còig mionaidean gu trì’

Tha tùr air mullach talla a’ bhaile againn ‘s tha gleoc na shealltainn air na ceithir taobhan dheth. Tha an gleoc air a bhriseadh sìos a rithist ‘s chan eil an h-uile càil a faireachdainn ceart gu leòr idir.
Tha e còig mionaidean gu trì eadhon gum biodh thu a’ dol suas an t-sràid àrd dhan stèisean nan trèanaichean aig sia uairean sa mhadainn.
Tha na làrràidhean a’ gluasad tron bhaile faisg air meadhan oidhche ach tha e fhathast ‘còig mionaidean gu trì’. Fàsaidh bùth na tiops trang aig leth uair an dèidh còig ach chan fhaic thu ach ‘còig mionaidean gu trì’ os cionn do cheann. Bidh feadhainn den òigridh a’ dèanamh imrich siud ‘s seo fon t-sùil gheàrr den CCTV ‘s a’ ghleoc ‘còig mionaidean gu trì. Dh’ èigh a mach a’ chorra-ghritheach nuair a lean i na aibhne san dorchadas ‘còig mionaidean gu trì’
Tha e ‘còig mionaidean gu trì ach chan eil e ‘còig mionaidean gu trì’- chan eil an suidheachadh mar bu chòir. Tha e neònach, bidh mi dòigheil nuair a choimheadeas mi a-mach mo dhoras ‘s chi mi nach eil e ‘còig mionaidean gu trì’. Bu chòir dhuinn briseadh a mach a’ chruinne-ce uabhasach seo. Tha sinn a’ fuireach far a bheil sinn, far a bheil ar linne – tha coireachan againn a bhith beò aig an àm seo ‘s chan eil aig ‘còig mionaidean gu trì’