Alba1 An Fhraing 0

Tha pìos beag Gàidhlig uabhasach fhèin math dhut nach eil?

Freagairtean:6

Aig 10:41 thuirt Blogger MacNaBracha...

Anabarrach math dhut, channainnsa!

 
Aig 18:56 thuirt Blogger Steaphan MacRisnidh...

Nan cuireadh iad na litrichean air a` bheulaibh cuideachd, saoil am buannaicheadh sinn am Paris cuideachd!!??

 
Aig 18:57 thuirt Blogger Steaphan MacRisnidh...

Nan cuireadh iad na litrichean air a` bheulaibh cuideachd, saoil am buannaicheadh sinn am Paris cuideachd!!??

 
Aig 20:42 thuirt Blogger Alasdair Dubh...

Dè cho mòr na litrichean sin? An urrainn do dhuine nan faicinn air an TV?

'S math a rinn Alba co-dhiu. Bha mi toilichte gu bheil ball-coise air ais air an adhair cuideachd.

 
Aig 21:15 thuirt Blogger Graisg...

Bhruidhinn mi le duine a bha shìos aig Hampden agus thuirt esan gum faca e na litrichean ach sheas e faisg air a' phairc. A bharrachd air sin thuirt e gun do chluich iad òran Runrig mus do thoisich a' gheama ach cha robh fhios aige den fhear a bh' ann. Saoilidh me gur e 'Alba' a bh' ann ge-tà.

 
Aig 18:43 thuirt Blogger Steaphan MacRisnidh...

Bidh iad a` cur “Loch Laomainn” air mar as trice, ach dh`fhaodadh gun do dh`atharraich sin a-nis. Bhiodh luchd-leantainn na h-Alba a` gabhail an òrain sin le uile crìdhe ro thoiseach na geamannan ris An Eadailt, `s mar sin air adhart. Sin aig na geamannan dhan deach mise co-dhiù – fiù `s an loidhne “Ho, hò mo leanabh, Ho, hò mo leanabh Ho, hò mo leanabh, Hò mo leanabh bhòidheach!”

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh