Litrichean a tha a’ cur sìos air Gàidhlig.

Bidh fhios agaibh air a leithid, tha iad a nochdadh gu tric sna làithean seo bho dhaoine a tha a’ lorg leisgeil sam bith airson a chur sìos air a’ chanain. Tha sinn air a bhith deasbaid a leithid air ‘Fòram na Gàidhlig’
Uill, tha mi air a bhith a leughadh ‘Camhanaich’ (sgeulachdan goirid le Dòmhnall Iain MacÌomhair) agus leugh mi rudeigin a chuir nam chuimhne na litrichean seo:

‘Thèid sinn a-mach le ar beachdan air am foillseachadh air brataichean ar n-aineolais.’