Skol Ober

O chionn ghoirid chunnaic mi làrach-lìn air leth inntinneach. Tha www.skolober.com a’ tathainn cursaichean sa Bhreatannais tron eadar-lìn no san t-seann dòigh le litrichean sa phost. Faodaidh tu ag ionnsachadh Brezhoneg leotha, tro mheadhan na Beurla, na Fraingis no na Catalanais aig an ìre as ìosaile co-dhiù. Às dèidh sinn tha a h-uile càil sa Brezhoneg. Tha cothroman ann cuideachd a bhith ag ionnsachadh Cuimris agus Còrnais tro mheadhan na Brezhoneg. Leis a sin saoilidh mi gur e bochd nach eil cothroman ann a bhith ag ionnsachadh Gaelige agus Cuimris tro mheadhan na Gàidhlig air loidhne.
Tha 80 tidsearan aig Skol Ober agus tha a h-uile fear aca a' toirt a chuid uine seachad gu soar thoileach agus mar sin chan eil na cursaichean cosgail.