Cron àlainn

Tha mi glè mheasail air còmhlan ciùil à Mhontréal. Tha iad a’ dol ris an canar Beau Dommage. Tha iad a’ seinn ann an nòs a tha an dà chuid sunndach agus caran feolmhor. Tha iad a-mach air beatha ann am Montréal agus mòran den rudan a tha toirt buaidh air an cuid beathaichean. Mur a robh began Fraingis agad cha bhiodh tu a’ tuigsinn gu bheil iad comasach a bhith seinn mu dheidhinn trioblaidean agus ìomhaigheachd bhrònach. ‘S e fìor thoil leam an t-òran ‘Quand Rose va chez son fils.
Aig an àm seo den bhliadhna tha e a’ toirt nam chuimhne dè cho fortanach ‘s a tha sinn agus ciamar a bu chòir dhuinn a bhith taingeil. Tha e na làn thìde dhuinn a bhith a dhiùltadh a chuid chac ceangailte le airgead agus sannt aig àm Nollaige agus a thoirt suim air an fhìor spioraid dheth a tha sinn fhathast comasach ri fhaighinn. Gu dearbh bu chòir dhuinn a bhith taingeil nach eil sinn san aon stad ri Ròs, tè a tha na cuspair den òrain aig Beau Dommage. Rinn mi eadar-theangachaidh den fhaclan.

Nuair a thèid Ròs air cèilidh air a mhac
Bidh i a’ giùlain bagaid de Lila nan Glean
Geug de Liath Chorcarach
Bidh tùis oirre
Airson cùbhraidh a chur air a’ ghaoith
Nuair a thèid Ròs air cèilidh air a mhac Jean

Nuair a thèid Ròs air cèilidh air a mhac
Bidh i a’ bruidhinn mu dheidhinn a dùthaich
Cluinnidh i na saighdearan
A’ saltradh air an lios
Agus a cù a’ caoineadh
Fhathast ceangailte
Taobh a muigh an taigh fàsadh

Na nighean agus cèile o shliochd imrich
O Belgrade gu Pairios
O Maroc gu Liban
O bhìosa gu bhìosa
Bidh i a’ dol

Bidh i a’ cumail trang sa bheatha
Anns an rìoghachd iriosal aice
Far a bheil na h-ìomhaighean a’ riaghladh
Am measg bolaidh nan coinneal
Urnaighidh i

Nuair a thèid Ròs air cèilidh air a mhac
Cruthaichidh naidheachdan
Litirichean à Iasi
Agus a Constanta
Innsidh a’ bhreith
No bàis phàrant
Nuair a thèid Ròs air cèilidh air a mhac Jean

‘S e sin a h-uil càil aice
Am bad talamh seo
Sa chladh mhòr
Airson a mhic na chadal
Bidh ise ag ùrnaigh

Nuair a thèid Ròs air cèilidh air a mhac
Cuiridh i uisge air na dìthean
Seinnidh i, caoinidh i,
A h-uile turas caochlaidh i san àite
Cuiridh i cùbhraidh air a’ ghaoith
Airson a mhic Jean
A chaidh a mharbhadh aig aois fichead bliadhna