Thàinig Blog eile.

Tha am Blogchruinne Gàidhlig air a mheudachadh a rithist. Mholainn gu dearbh gun tèid sibh gun dàil dhan bhlog ris and canar ‘Eadar Dà Shaoghail'. Abair sàr sgrìobhadh an luib. Tha an t-ùghdar gan mhìneachadh ciamar a bha e a’ strì an aghaidh ‘truimead a chrìdhe’ nuair a bha e ag obair san ‘ionad-fòn’
‘Mar sin dheth, tha mi a' sgrìobhadh òran. 'S e an aon dòigh na faireachdainnean dorcha, bhrònach a spìonadh às m'eanchainn gu h-iomlain - a bhith coimhead air mo shuidheachadh le gàire seach gruaim. Sin na faireachdainnean a th'agam air sàilleabh moch-èirigh a dh' fheumas dhomh dhèanamh sa mhadainn! Sin na faireachdainnean a th'againn uile aig an uair cruaidh ud!’

Chòrd an sgriobhaidh sin gu mòr rium ‘s tha mi an dochas tuilleadh fhaicinn a dh’ aithghearr.