Coimhearsnacdh Ghàidlig ùr?

Gheibhear deasbad air a' churspair seo air Fòram na Gàidhlig agus Abair Thusa an-dràsta.
Seo pàirt dheth a sgrìobh Tearlach61:
'Aon rud a tha fìor mu dheidhinn Fhionnladh còir, 's e gu bheil e gu math daighean airson a bheachdan. 'S chan eil dad ceàrr leis a sin. 'S chan eil e ag ràdh dean seo 'or else." Tha e ag `ràdh nach an saoghal cho breagha sa the Bòrd na Gàidhlig 's eile a' cumail a-mach. Tha làn eagal aige gu bheil Gàidhlig fhathast a' bàsachadh a dh' aindeoin FMG 's eile. 'S chan eil e na aonar. Chuala mi cha mhòr an dearbh rud à Domhnall Uileam Stiùbhart. An rud a tha Fionnlagh 's eile ag ràdh 's e nach eil stiall aodaich air an an iompaire. A dh' aindeoin bu bheil Gàidhlig aig 50,000 neach tha i a' bàsachadh mar cànan na coimheasnachd co-dhiù. An rùn a th' aig Fionnladh còir, 's e beàrnn mòr a choilionadh ri thaobh na Gàidhlig. An duighleadas a th' aig a' Ghàidhlig, 's e far a bheil i fhathast na cànan na coimheasnachd, a leithid na h-eileanan an iar, 's iad sin na h-àitichean far a bheil i a' crionadh nas luaithe. Tha an eaconomaidh lag ann an sin. Nuair a bha mi ann an Alba, chan fhaca mi ach aon àite far an robh làmh an uachdair aig a' Ghàidhlig, an sgìre timcheall air SMO far a b' urrainn dhomh comhraidhean thòiseachadh ann an Gàidhlig le dùil sam bith fhreagairt fhaighinn san aon chànan. Ach an duighleadas a th' ann 's e chan eil mòran cosnaidhean faisge air SMO. 'Se laigse mhòr a tha seo. Feumaidh a bhith aon àite ann, far a bheil làmh an uachdair aig a' Ghàidhlig 's an eaconomaidh a tha fallain gu leòr. '
Gheibhear tuilleadh ann an seo agus seo.