Làrach-lìn ùr luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ga chur air bhog

Tha mòran luchd-ionnsachaidh den bheachd nach eil goireasan gu leòr ann gus conaltraidh air loidhne a dhèanamh. Gus a' bhearn seo a lionadh tha Foram na Gàidhlig.net air ùr-nochdadh. Aig cridhe a' ghnotaich gheibh thu bòrd brath 'eadar-gnìomhach'. 'S bochd nach eil a leithid ri fhaicinn air an làrach Clì mar eisimpleir ach sin mar a tha e. Ma tha mionaid agad carson nach gabh sibh ann gus taic a thoirt don choimhearsnachd eadar-naiseanta luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.