Poileas Inbhir Narann a' lorg each agus bo panto!

Bha sabaid a-raoir eadar dithis fear agus an t-each agus a charaid a' bho aig iomall a' bhaile nuair a dhuin na taighean-sheinnse. Rinn an da bheathach a' chuis air an dithis eile agus a-nis tha am poileas gan lorg. Bha an upraid seo a' gabhail aite faisg agus air an A96.
Thuirt te-fhrithealadh bhon taigh-sheinnse, ' Bha coltas spaideil orra ach cha do bhuannaich iad duais, chan eil fhios agam far an deach iad.'
'S e beathaichean cunnartach a th' annta gu dearbh, tha muinntir Inbhir Narann gu mor an dochas gum bidh an t-each agus a' bho ann an greim ann an uine nach bi fada. An tainig an t-each agadsa dhaichaidh a-raoir ann an staing? Chuir fios dham poileas Inbhir Narann ma tha fiosrachahd agad.