Trafaig ann an Inbhir Narann

Uill ’s e dealbh o dhà mhìle taobh a-muigh Inbhir Narann a th’ann. Sin far am bidh thu na phàirt den chiudha ma thilleas tu bho Inbhir Nis eadar còig agus sia uairean feasgar.