Cruaidh-chàs bìdh

Bha cothrom agam iris a leughadh an diugh. ’S e an NewStatesman a bh’ ann agus seo na thuirt iad:

‘ ’Se ironas air leth a th’ ann. Aig àm nuair a tha ceannardan an t-saoghail a’ cur an cèill dragh mòr mu dheidhinn stòrasan bìde a’ lughdachadh agus an cruaidh-chàs bìdh a tha air fàire, tha a riaghaltas againn a’ toirt a-steach ceuman gus cleachdadh connadh uaine (biofuels) a mheudachadh – ’s e poileasaidh a th’ann an siud a chuireas prìsean bìdh an àirde agus nithear droch stad daoine bochda an t-saoghal nas miosa.

Chan urrainnear àicheadh na tha connadh uaine a’ dèanamh. ’S e sin ri ràdh gu bheil e a’ toirt bìdh a-mach a beòil daoine a tha a’ fulang leis a’ ghoirt agus a tha ga thionndaidh gus a bhith ga losgadh sna einnseannan-càir luchd-caitheamh beartach an t-saoghail.’