Bidh muinntir Inbhir Narann a’ gabhail na sràidean orra airson oifis a' phuist a shabhaladh


Tha amas aig an riaghaltas Lunnainn Oifis a’ Phuist Sràid a’ Chala a dhùnadh agus tha mòran daoine ann a sheo air bhoil leis an naidheachd sin. Tha mòran seann dhaoine a’ fuireach faisg air làimh agus bhiodh e ro fhada dhaibh a’ dol suas cheann thall a’ bhall dhan oifis a’ phuist eile.
Bidh luchd-fianais a’ cruinneachadh aig taigh na cùirte aig 1030 Disathairne sa tighinn agus aig 1100 bidh caismeachd ann sìos dhan Sràid a’ Chala. ‘S e Comhairle Coimhearsnachd Abhainn Inbhir Narann a tha a’ cur a h-uile càil air dòigh gus an cuspair seo a’ toirt fo chomhair a’ mhòr shluaigh.