Ag obair air do cheann fhèin

Gabh air do shocair ma bhios sibh sa Fhraing am bliadhna, tha Zidane air fasan ur a thòiseachadh.