Cròileagan Inbhir Narann Ceilidh is Dannsa Teaghlaich
le Meantime
Tha Meantime air cliù mhòr a choisinn dhaibh fhèin mar luchd-ciùil air leth (chaidh an cur air adhart airson Duais Ceòl Traidiseanta na h-Alba ann an 2004)
Na caillibh an cothrom seo!
Disathairne 3 Dùbhlachd 2005
Ionad Coimhearsnachd Inbhir Narann 7 – 11f
Ticeadan £3 Inbhich, £1 Clann, fo 2 bhliadhna an asgaidh
Tachartas Dà-chànanach Dannsa Gàidhealach, Òrain Cloinne, Pìobaireachd agus Maic Fosgailte aig letheach-slighe Stovies, Brot is Beicearachd gan Reic
Ticeadan bho Phàrantan, Ionad Coimhearsnachd Inbhir Narann,
Fòn 07717 615177 no aig an doras