Tha leabhar-lìn ùr air nochdadh air loidhne.

Am faca tu am blog aig Eilidh fhathast? Tha tè eile nar measg, bu chòir dhut cèilidh a dhèanamh air 'Bhon Iar' gun dàil.
Theab nach tug mi iomradh air an leabhar-lìn aig Jessica cuideachd. ‘ S e obair math a rinn ise ‘s nochd a blog o chionn ghoirid.