GATH 7 - An t-Earrach 2007


Deasaichte le Richard Cox

An sgriobhadh as uire sa Ghaidhlig. Sgeulachdan, aistidhean, bardachd agus comhradh.

Aireamh 7 - An t-Earrach 2007.

Ri fhaighinn bho: www.gaelicbooks.net
GATH 7
Sgeulachdan le:Fionnlagh MacLeoid, Des Scholes, Mona Striewe, Steaphanaidh Chaimbeul agusAlbert Camus (eadar-theangachadh le Iain S. Mac a' Phearsain)


Aistidhean le:Alasdair H. Caimbeul, Colm O Baoill, Coinneach Mac an t-Sagairt, DomhnallEachann Meek, Aonghas Padraig Caimbeul agus Anna Latharna NicGillIosa(agallamh!), Micheal Klevenhaus (eadar-theangaiche) agus Tormod E. Domhnallach


Bardachd le:Crisdean Whyte, Donnchadh Stiubhart, Padraig MacAoidh, Tonaidh Dilworth agusJanni Diez.