Chan eil eagal orra ro bheurla.

‘S e an aon seòrsa buidheann poileataigich a th’ann an UDB ‘s tha an SNP ann an Alba ach an taca ris na nàiseantaich Albannach chan eil iad a’ dèanamh math idir a thaobh bhòtaichean sna bhogsaichean dubha. An seo tha iad a’ cur ‘c’haont’ gu feum san rosgrann beurla agus chan eil mòran diofar eadar an gnìomhair ud agus ‘want’ sa bheurla.