Ionnsaigh eile air a’ GhàidhligNochd pìos sgrìobhaidh eile a bha gu tur an aghaidh a’ Ghàidhlig an-dè. Sin far am faigh thu e aig làrach Sunday Times.
Dè tha an t-eagal orra roimhe Gàidhlig? Tha sinn beò ann an 2006 a-nis. Tha coitcheannas cultar na cruinne a’ dlùthadh air a h-uile càil. Chan eil cultair no canan sam bith sàbhailte. Seall air an roinn Eòrpa far a bheil Beurla a’ faighinn làmh-an-uachdar air grunn oilthighean agus gnothaichean. A h-uile turas a chuireas sibh sìos air cultair eile tha sibh dìreach a' fosgladh an doras beagan nas fhaide dhan latha a bhios a’ chultar agaibh fhèin a’ dol a-mach a shealladh.
Nas miosa buileach tha an saoghal làn mì-chinnt agus cunnart agus tha e uaireannan doirbh a bhith coimhead air adhart. Sa leithid àrainneachd tha e buailteach gum bi eagal air feadhainn. Chan eil leisgeil sam bith a th 'ann an sin ge-tà airson a bhith a chur coltais ‘deamhan’ air buidheann sam bith eile an àite a bhith a’ coimhead air na fìor cuspairean a tha air faire.
Tha e làn thìde gun do chuir na h-ughdarasan sùil mhionaideach air na a leithid a tha a nochdadh sa Sunday Times. ‘S e sin mo bheachdsa co-dhiù.

Freagairtean:2

Aig 21:02 thuirt Anonymous Anonymous...

A reir sgriobhaiche a' phios seo chan e anns a' Ghaidhlig ach "zombie Language" Co an Zombie a sgriobh an aithris seo?

 
Aig 17:51 thuirt Blogger Rhys Wynne...

If there was such alaw as 'Inciting linguistic hatred' as there rightly is for inciting racial and religious hatred I could naame a few journalists and politicians who'd be behind bars now.

Another shocking article by the Times reagrding your language (I read similar one's about the proposed Gaelic medium school and and a distillery who wanted thier staff to be bilingual.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh