Gabh air do shocair leis na h-ubhlan, ma dh’ fhaoidte gum bi feum againn orra


Leugh mi aiste a bha caran eagallach o chionn ghoirid san Sunday Times. Bha ‘ A’ feitheamh airson nan solas a dhubhadh’ air a’ sgrìobhadh le Brian Appleyard. Tha esan a’ cumail a-mach gu bheil an t-ola a ruith a-mach, tha an aimsir ag atharrachadh, tha cogaidhean gu pailt air fàire ‘s tha a h-uile coltais ann nach eil smuain feumail sam bith aig a’ chinne daonna dè bu choir dhuinn a dhèanamh ga chur ceart. Tha linn-dorchadais ùr gar feitheamh. A-rèir Appleyard chan e an trioblaid as motha again gum bi an ola a’ ruith a-mach oirnn ann an 30 no 40 bliadhna ach gun cosgaidh e cus airson an t-siostam againn a’ cumail a’dol fada roimhe sin. Tha sin nar trailleach gu h-ola ‘s cha sin aig cnag na cùise..
Tha an siostam ionmhasail, peinseanan , àrachas ‘s a h-uile càil ceangailte ris a’ crochadh air fàs ‘s gun fhàs bidh am buaidh dhith sgrìosail oirnn.
‘Chuir nad chuimhne an ìmpireachd Ròmanach,’ sgrìobh Appleyard. Aon latha bha coltais ann gum biodh i an làthair gu bràth siorraidh ach thuit i. Am bi sinn an aon leithid de ‘rionnag an earbaill.’
Bha e a-mach cuideachd mu dheidhinn trioblaidean eile, gu h-àraidh ciamar a tha ‘globalisation’ a’ marbhadh deamocrasaidh san t-saoghal air feadh. Rinn e an co-dhùnadh gum bi aineolas a’ gabhail àite sìth, tinneas a’ gabhail àite slàinte, ‘s gort a’ gabhail àite reimhrachd.
Uill tha fhios agam gur e cunnartachan air fàire ‘s chì a’ mhòr chuid againn atharraichean gu leòr ach tha mi an dòchas gum faigh sinn troimhe. Ma bhios Maighstir Appleyard ceart bidh sinn a’ lorg biastagan sna gàrraidhean againn dìreach airson a bhith cumail beò.