Sequoia ann an cunnart

Tha an Sequoia Wellingtonia (Sequoiadendron giganteum) seo ann an cunnart. Nochd iarrtas dealbhadh airson dhà taigh san àite air iomall a’ bhaile ris an canar Rhuhallan. Tha fichead craobh eil san aon suidheachadh. Gu fortanach tha iad an diugh uile fo ‘òrdugh dìon sealach’ ach cò aig a tha fios dè thachras a-nis. Chan eil earbsa aig a h-uile duine anns a’ comhairle.
Tha an Sequoia 25m de dh’ àirde ‘s tha i àlainn fhèin, dìreach àlainn fhèin.
Chuir am buidheann ‘ Nairn Wetlands and Woodlands Society’ gearain an aghaidh a’ mholaidh a-steach ‘s sgrìobh mise fear eile ‘s tha fhios agam gu bheil feadhainn eile a tha gan beachdachadh mu a dheidhinn.
Is ann do a’ thaobh an iar-tuath na Stàitean a bhuineas na Sequoias ‘s a-rèir coltais gur e, taobh a-muigh an sgìre ud, a th’ ann an Alba a gheibh thu an àrainneachd as freagarraiche dhaibh. Mar sin tha a‘ chraobh seo comasach a dh’ fhàs fada nas àirde na 25m. Dè cho àrd? Uill cha bhi daoine sam bi ga faighinn a-mach ma ghearras iad i.
Thuirt mi ‘cò aig a tha fios dè thachras a-nis’ uill ag innse na fìrinn bidh sinn a-rèir an co-dhùnadh a bhios tighinn a-mach bhon comataidh dealbhaidh Inbhir Narainn ‘s dè cho làidir a bhios an com-pàirteachadh poblach.
Tha aon den luchd-gearain a’ cumail a-mach gur e ‘a-rèir clàradh craoibh na Rìoghach Aonaichte’(Tree register of the British Isles), cha robh a riamh craobh dhen ghnè seo air a ghearradh sìos airson àite-togalaich a chur air dòigh.’
Mura chuireas sinn stad air a’ ghnothaich bidh Inbhir Narann gu math mi-chliùiteach air a son: gu math mi-chliùiteach gu bràth siorraidh.

Freagairtean:1

Aig 16:29 thuirt Blogger tearlach61...

A Ghraisg,

Cha robh fhios agam gu robh a leithid sequoia ann an Alba. 'S toigh leam sequoias gu mòr. Tha iad a'fàs ann an California. Bha mi eolach orra on a bha mi òg 's a'fuireach ann an California.

Beagan bliadhnaichean air ais, chaidh sinn ann 's thog sinn dealbhan dhinn-fhèin nar seasamh ri taobh na craobhan mòr mòr a tha iad.

Bu còrr dhomh na dealbhan a lorg 's fear neo dhà a cuir air loinn.

Chuck

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh