'An uair a thig tionndadh na h-aimsir, tillidh gach eun ri ealtainn.'

Chan eil eagal sam bith air an druid òg seo shìos aig a’ chala ann an Inbhir Narann. Mo thaing gu Joe Telfer airson an deilbh seo.