Bha cogais na fìor chruaidh britheamh

Sheall mi air
Do fhalt fada dubh
Ri taobh an lochan

Gu-obann dh' fhoillsich sionnach e-fhèin
Gealach shunndach os a chion

‘S an uair sin

Thill sinn dhan bhaile mhòr
Thusa a’ gluasad nad àrd-aoibhneas
Ri solas coinnle
‘S mise gad leantainn

Thug thu fiamh-gàire dhomh
Ghoid sinn grunn mionaidean eile
Gun suim sam bith againn
Ann an ciont no nàire


Gu mi fhortanach
Bha cuisean fhathast gar feitheamh
Bha cogais na fìor chruaidh bhritheamh