Haut de la Garenne, Jersey


Ma dh’fhaoidte chunnaic tu iomradh air na naidheachdan air ostail òigridh ann an Jersey far an do lorg am poileas corp.
An uiridh bha mi greis thall ann an Jersey, Dh’fhuirich mise san ostail òigridh ud aig ceann a thuath Jersey . Bha e follaiseach gun d’rinn an YHA mòran obrach san àite. Bha fhathast dealbhan cloinne air na ballachan agus beagan fiosrachadh air dè thachair dhaibh às dè a dh’fhàg iad cùram Haut de la Garenne. Tha a h-uile coltas ann gu robh sgeulachdan eile falaichte a tha a’ tighinn am bàrr a-nis. Fhad s a bha mi ann thog mi an dealbh seo.