Dà thaobh den Fhraing

Feasgar Diluain chuala mi guthan ag èigheachd. Sa chiad dol a-mach smaoineach mi gu robh faisg air làimh a bha iad ach thuig mi gu robh iad taobh thall a’bhaile. Chuala mi ‘Sarko Facho’ gu math soilleir. Bha an ògridh a’ togail fianais an aghaidh a’ chinn-suidhe uìr. An ath latha chaidh mi dhan bhaile agus chunnaic mi an sgrìos a rinn iad. Bhris iad uinneagan gu leòr agus losg iad sgudal siud ‘s a seo.
‘S e latha-fèille a bh’ ann an dè ‘Latha buaidh ann an Eòrpa’ agus chuir an stàit Frangach caismeachd air dòigh san dearbh àite a chruinnich na reubalaich. Brataichean Frangach an àite brataichean dubha. Bha fiù ‘s saighdearan gearmailteach an lathair agus tha sin sealltainn dhuinn dìreach dè cho math ‘s a tha am pròiseact Eòrpach a’ cumail a’ dol. Beagan nas anmoiche thòisich na reubalaich òga a chruinneachadh turas eile.

A' deanamh deiseil airson caismeachd

Buaidh caismeachd eile


Latha-fèille ach latha dìreach mar latha sam bith eile airson an tè seo


Beagan chadail