Sguadail niuclasach a' tighinn dhan Ghàidhealtachd?

Ma dh’fhaodte gum bi sibh eòlach air Comhairliche Bill Fluton, a-rèir cuid bha esan a-mach air Sgoil Gàidhlig Shlèite ann an dòigh nach robh feumail dhan chomunn Pàrant Shlèite. Uill bha Uilleam coir sa Phress & Journal an t-seachdain seo chaidh a-rithist. An turas seo bha e a’ beachdachadh air cuspair a tha e air a bhith a’ leantail o chionn fhada, ‘s e sin ri ràdh sgudail niuclasach. Thuirt esan, ‘tha aon rud faodaidh tu a bhith cinnteach às, cha bhi e ri taobh wine bar ann an Chelsea. Chan eil dòigh sam bith a bhios e ri fhaicinn sa Thames Valley!’ Leis a sin tha mgr Fulton làidir den bheachd gum bi e a' tighinn dhan a' Ghaidhealtachd.
A-rèir neach-labhairt bhon phàrtaidh nàiseanta, an turas mu dheireadh bha 22 den 33 àiteachan a thug iad sùil air taobh a tuath na crìochan agus sia dhiubh ann an Innse Gall. Chì sinn de thachras ach tha a h-uile coltais ann gum bi na h-ùghdarrasan airson faighinn cuidhteas den sgudail niuclasach fo thalamh ann an dòigh ‘eadar-amail’ co-dhiù.

Tha mise den bheachd nach eil freagairt idir den cheist, tha an stuth ud cho cunnartach agus bidh e cunnartach airson ùine fada, fada, fada. Tha mi mothachail ge-tà gu bheil a’ choimpiutair agam a’ ruith air cumhachd niuclasach agus an solas os mo chionn cuideachd no pàirt dheth. Chan eil mi gan cur às. Dhomhsa tha e na h-eisimpleir eile de ciamar nach eil sin a’ pàigheadh na fhìor phris airson a h-uile goireas agus sògh a tha mar timcheall. Tha sinn ciontach an da chuid mar choimhearsnachd agus nar beathaichean fhèin. Tha e furasta sin a ràdh nach eil? Agus cha bhi faclan sam bith a’ lughdaich an dùn mòr de sgudail niuclasach a tha a’ lorg dachaigh.