Choimhead mi air ‘Bràthair Mòr’.

Abair sgudal ach fhuair mi a-mach bhon telebhisean gu sàbhailte ‘s tha mi ag èisteachd ri RnG a-rithist. Cha bhi e fada gus am bi an sluaigh a’ bhòtadh nan ceudan de mhìltean airson nan càractairean ud. Cha bhiodh iongantas orm ma bhios mòran a bhith bhòtadh san seachdain mu dheireadh den fharpais na bha a bhòtadh airson Tony Blair.
Ok ma tha còig mionaidean eile dhèth mus caidlidh mi
.