Cosgais chogaidh Iarac dha na SA
(JavaScript Error)

Freagairtean:1

Aig 06:47 thuirt Anonymous Alasdair Fitheach...

Uill, sin agaibh an calpachas. Dìreach mar a sgrìobh Somhairle.

"Chan e iadsan a bhàsaich
an àrdan Inbhir-Chèitein
dh'aindeoin gaisge is uabhair
ceann uachdrach air sgeula;
ach esan bha 'n Glaschu
ursann-chatha nam feumach,
Iain mòr MacGill-Eain,
ceann is fèitheam ar sgeula"

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh