Chan eil ann ach aon dòigh-beatha...agus...

...’s e sin an tè agad fhèin!
Nach mìorbhaileach YouTube! A-nochd chuir iad nam chuimhne achadh shìos ann an Somerset, 1994, air feasgar ciùin san ògmhios agus deagh leann-ubhail, fad ’s a bha bharrachd air 100,000 dhaoine a’ dannsadh. Tapadh leibh YouTube, tha thusa a’ dèanamh croin mhòir air an luchd-gnothaich telebhisean tha mi cinnteach as.