Gàidhlig san Taigh nan Cumantan

Thog mi na leanas bho 'They work for you.com'

'Angus MacNeil (Na h-Eileanan an Iar, SNP)
I hope that hon. Members will be patient and kind for a few moments while I quote from the language of Eden:
"A nich labhairt san a tha e a toirt toileachas dhomhsa an diugh m'oraid a thoiseachadh ann an cainnt m'oige, caint a thug m'athair dhomh is san tha mi a nis fior thaingeil gu robh e daigeann a deanamh cinnteach gum biodh canan mo sgire agam.
Si Gaidhlig an cainnt Cheilteach a rinn Alba na dhuthaich air a bheil sinn eolach an diugh. Se na Gaidheil a tha againn oirnn fheinn ach chuir na Romanaich Scotti oirnn mar a chuir na Iriquois 'Eskimo' air na h-lnuit.
Thug Gaidhlig is da channanas iomadh buanachd dhomhsa. Tha i a deanamh ceangal ri mo charaidean bhon Chumrigh—ged nach tuig an da chainnt Cheilteach a cheile agus tha i a'cuimhneach dhuinn ceangalaichean ri Eilean Mhanain is ri Eirinn."...'