Comann nam Pàrant Dùn Eideann ga dhubh chàineadh

Chaidh litir a fhoillseachadh air an làrach Hebrides.com. San litir seo (bho Ghàidheal a tha a’ fuireach sa chathair bhaile) fhuair Comann nam Pàrant dubh-chàineadh. Tha an sgrìobhadair a’ cumail a-mach gun robh e "pianail" dhasan (no dhise) a bhith a' cluinntinn Goill bheartach a' tagradh airson na cùise agus chan eil sin ach pàirt den chasad a tha e/i a thogail san litir seo.
Chithear leth-bhreac den litir agus deasbad na cois air an t-sreath seo aig Foram na Gàidhlig.