Lethbhric den Gàidheal Ur (nach maireann)


‘S e goireas air leth a bh’ann am Paipear Naidheachd an Gaidheal Ur. Chaidh a fhoillseachadh eadar 1999 agus 2009. A-nis chan eil sgeul air na PDF’s air an t-seann làrach mar sin seo feadhainn dhiubh taing do Alasdair Bhochd choir (na bhall Fòram na Gàidhlig). Bha 43 iris den phàipear aige. Thug e dhomh mar zip iad agus chuir mi an àirde iad. Seo far am faigh thu iad. Chìthear gu bheil fhathast beàrnan ann agus mar sin ma tha feadhainn eile agad-sa leig fios dhuinn.