Bochdainn no dìreach obair an latha?

Bha teas, tàirneanach agus dealanach ann an Roazhon an-dè. 'S e fìor choltas samhraidh a bh' annn. Suas aig a' bhuth mhòr nochd treas dèirceach. 'S te le soidhne a bh' ann. 'Tha dithis cloinne agam, chan urrainn dhom obair fhaighinn msaa... ' Cha mhor nach eil bùth mòr ann an Roazhon gun a leithid taobh a-muigh. 'S obair phroifeiseanta a th' annn airson feadhainn dhiubh tha mi cinnteach às, ach gun teaghamh chan eil gainnead fìor bochdainn agus truaighe.
Bha drochd naidheachd a' tighinn a-mach a Pharis. Bha sabaid mhòr, mhòr anns an Gare du Nord eadar a'phoileas agus oighridh a' bhaile. A rèir coltais rinn iad sgrìos air an àite agus bha luchd agus bha luchd subhiail fhathst tighinn a-steach air trèanaichean fad's a bha sin a'dol. Tha iad a-mach air an rèidio ciamar a tha sin ceangailte le Sarkozy (esan aon den luchd-taghraidh a tha feuchann ri fhaighinn a-steach an Elysée) agus droch bharail a tha aig an òigridh air.