Rudeigin a leugh mi

Tha mi air a bhith a’ leughadh rudeigin a sgrìobh tè ris an canar Julia Kristeva agus tha mi an dòchas gun chuir mi deagh eadar-theangachadh air. Co-dhiù bha i a-mach air cuspair a tha gu math doirbh ach saoilidh mi gun tog i deagh phuing. Dè do bheachd? Sgrìobh ise:

'Air dhòigh ‘s gu bheil eadar-dhealachadh eadar creideamh agus a fhìor iomall-fiadhaich, cha bu chòir do sin bacadh sam bith a chur oirnn ann a bhith a’ sgrùdadh gun fhearg agus gu tur soineanntachd – na drochaidean eadar an dà chuid. Ri linn ‘s gur e le beagan rannan de h-aon de na gnàth-theagasgan ud na inntinn nuair a tha ceannairceach a’ spreadhadh plèana agus chan e le sonàta de Mhozart, earrann de Shakespeare no dealbh a chaidh a pheantadh le Picasso! '

Qu’il existe une différence entre une religion et son intégrisme ne devrait pas nous empêcher d’examiner – sans acharnement et en toute sérénité – les passerelles entre les deux. Car c’est avec quelques versets d’un de ces dogmes dans l’esprit qu’un terroriste fait sauter un avion, et non pas avec une sonate de Mozart, un vers de Shakespeare ou un tableau de Picasso !