Co-labhairt Nairobi air blàthachadh na cruinne


Dè ur bheachd fhèin? Sin a’ cheist a tha Micheal a’ cur oirnn thall an Schottisch-Gaelisch. Dh’fhaighnich e: Dè a' bhuaidh a bhitheas aig blàthachadh na cruinne air a' bheatha againne? Agus am bi cùisean ag atharrachadh gu mòr neo am faicear gun do thòisich sin mar-thà?
‘S e deagh chothruim agaibh ur beachd a chur a-steach air a’ chuspair chudromach seo sa Ghàidhlig. Seo far am faigh thu an t-sreath. Faodaidh tu do chuid sgrìobhaidh a chur a-steach gun ainm, chan eil agad a bhith nur ball den bhòrd bhrath seo. ‘S e làrach air leth a th’ann an Schottisch-Gaelisch.
blàthachadh na cruinne a’ toirt droch bhuaidh air an t-siostam rathaidean?
Dealbh Ray Haych